پیشنهادات ویژه

ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

۱۷۶,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۶۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030 رشد گیاه

ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030 رشد گیاه

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه

ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه

۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۵۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 50 وات رشد گیاه

ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 50 وات رشد گیاه

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل صورتی 5050 مخصوص آکواریوم

ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل صورتی 5050 مخصوص آکواریوم

۴۱۶,۰۰۰ تومان
۳۵۳,۶۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه

۷۲,۰۰۰ تومان
۶۱,۲۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه

۲۲۴,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۴۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۸۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه

ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۴۴۰,۰۰۰ تومان
۳۷۴,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۷۲,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 100 وات مخصوص رشد گیاه

ال ای دی های پاور 100 وات مخصوص رشد گیاه

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۶۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۴۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۸۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۵۶,۰۰۰ تومان
۴۷,۶۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی

ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی

۴۱۶,۰۰۰ تومان
۳۵۳,۶۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۸۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۹۶,۰۰۰ تومان
۸۱,۶۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۸۸,۰۰۰ تومان
۷۴,۸۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۷۲,۰۰۰ تومان
۶۱,۲۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم

ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم

۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳۸,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم

ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم

۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳۸,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 30 وات مخصوص رشد گیاه

ال ای دی های پاور 30 وات مخصوص رشد گیاه

۶۸۰,۰۰۰ تومان
۵۷۸,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 50 وات 400-840 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 50 وات 400-840 نانومتر رشد گیاه

۸۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۲۰۸,۰۰۰ تومان
۱۷۶,۸۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۱۴۴,۰۰۰ تومان
۱۲۲,۴۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۶,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۵۷,۶۰۰ تومان
۴۸,۹۶۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه

۱۳۶,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۶۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 50 وات سفید مخصوص آکواریوم

ال ای دی های پاور 50 وات سفید مخصوص آکواریوم

۴۴۰,۰۰۰ تومان
۳۷۴,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور 50 وات مخصوص رشد گیاه

ال ای دی های پاور 50 وات مخصوص رشد گیاه

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۸۸۴,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۱۹۲,۰۰۰ تومان
۱۶۳,۲۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم

ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم

۱۹۲,۰۰۰ تومان
۱۶۳,۲۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم

ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم

۱۹۲,۰۰۰ تومان
۱۶۳,۲۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۱۷۶,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۶۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم

ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم

۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳۸,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم

ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم

۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳۸,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۲۲۴,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۴۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم

ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم

۴۴۰,۰۰۰ تومان
۳۷۴,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم

ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم

۴۴۰,۰۰۰ تومان
۳۷۴,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
ال ای دی های پاور مستطیلی 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

ال ای دی های پاور مستطیلی 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم

پاور ال ای دی 1 وات 10000-8000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم

۵,۶۰۰ تومان
۴,۷۶۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم

پاور ال ای دی 1 وات 25000-15000 کلوین 33 میل سفید MG مخصوص آکواریوم

۵,۶۰۰ تومان
۴,۷۶۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

۴,۸۰۰ تومان
۴,۰۸۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

۴,۸۰۰ تومان
۴,۰۸۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

۶,۹۶۰ تومان
۵,۹۱۶ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه XY

پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه XY

۵,۲۰۰ تومان
۴,۴۲۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه مدل ZENER XY

پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه مدل ZENER XY

۵,۶۰۰ تومان
۴,۷۶۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1-3 وات 660-600 نانومتر 45 میل قرمز رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 1-3 وات 660-600 نانومتر 45 میل قرمز رشد گیاه MG

۹,۶۰۰ تومان
۸,۱۶۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1-3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 1-3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

۶,۲۴۰ تومان
۵,۳۰۴ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 1-3وات 452-450 نانومتر 45 میل آبی رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 1-3وات 452-450 نانومتر 45 میل آبی رشد گیاه MG

۶,۰۰۰ تومان
۵,۱۰۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 3 وات 450-452.5 نانومتر 45 میل آبی رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 3 وات 450-452.5 نانومتر 45 میل آبی رشد گیاه MG

۹,۶۰۰ تومان
۸,۱۶۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

۹,۶۰۰ تومان
۸,۱۶۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

۹,۶۰۰ تومان
۸,۱۶۰ تومان
15% تخفیف
پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه ZENER

پاور ال ای دی 3 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه ZENER

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰ تومان
15% تخفیف

پرفروش ترین ها

لنز ال ای دی پلاستیکی 120-20 درجه PMMA

لنز ال ای دی پلاستیکی 120-20 درجه PMMA

۳,۴۴۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 15 درجه PS

لنز ال ای دی پلاستیکی 15 درجه PS

۱,۲۸۰ تومان
پاور ال ای دی 1 وات 140-130 نانومتر 35 میل آفتابی XY

پاور ال ای دی 1 وات 140-130 نانومتر 35 میل آفتابی XY

۴,۸۰۰ تومان
پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ

پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ

۱,۱۲۰ تومان
پاور ال ای دی 3 وات 665-660 نانومتر 45 میل قرمز MG

پاور ال ای دی 3 وات 665-660 نانومتر 45 میل قرمز MG

۱۰,۴۰۰ تومان
پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

۴,۸۰۰ تومان
15%
۴,۰۸۰ تومان
پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز  MG

پاور ال ای دی 1 وات 33 میل قرمز MG

۵,۲۸۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 90 درجه

لنز ال ای دی پلاستیکی 90 درجه

۴,۱۶۰ تومان
پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آبی MG

پاور ال ای دی 3 وات 45 میل آبی MG

۸,۰۰۰ تومان
پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر 45 میل سفید PLANT WHITE  BE

پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر 45 میل سفید PLANT WHITE BE

۸,۰۰۰ تومان
پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه MG

۶,۹۶۰ تومان
15%
۵,۹۱۶ تومان
پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل سفید XY

پاور ال ای دی 1 وات 120-110 لومن 33 میل سفید XY

۳,۲۸۰ تومان
پاور ال ای دی 3 وات 45 میل قرمز MG

پاور ال ای دی 3 وات 45 میل قرمز MG

۸,۸۰۰ تومان
پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه مدل ZENER XY

پاور ال ای دی 1 وات 840-400 نانومتر رشد گیاه مدل ZENER XY

۵,۶۰۰ تومان
15%
۴,۷۶۰ تومان
پاور ال ای دی 3 وات 45 میل سبز MG

پاور ال ای دی 3 وات 45 میل سبز MG

۸,۸۰۰ تومان
پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی  MG

پاور ال ای دی 1 وات 33 میل آبی MG

۴,۴۰۰ تومان
پاور ال ای دی 1 وات 130-120 لومن 33 میل سفید XY

پاور ال ای دی 1 وات 130-120 لومن 33 میل سفید XY

۴,۰۰۰ تومان
DRIVER 3*1W 12V NO IP DARK ENERGY

DRIVER 3*1W 12V NO IP DARK ENERGY

۳۲,۸۰۰ تومان
پاور ال ای دی 3 وات 10000-8000 کلوین 45 میل سفید MG

پاور ال ای دی 3 وات 10000-8000 کلوین 45 میل سفید MG

۸,۰۰۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 90-20 درجه PS

لنز ال ای دی پلاستیکی 90-20 درجه PS

۲,۰۰۰ تومان

جدیدترین ها

قاب لامپ 18 وات FX A67

قاب لامپ 18 وات FX A67

۲۴۰,۰۰۰ تومان
فیش مادگی سیم دار

فیش مادگی سیم دار

۵,۷۶۰ تومان
فیش نری

فیش نری

۵,۷۶۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 33 آمپر بارانی

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 33 آمپر بارانی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 16.6 آمپر بارانی

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 16.6 آمپر بارانی

۲۷۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 8.3 آمپر بارانی

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 8.3 آمپر بارانی

۲۴۰,۰۰۰ تومان
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 33 آمپر بارانی B

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 33 آمپر بارانی B

۲۸۰,۰۰۰ تومان
قاب لامپ 12 وات FXA66

قاب لامپ 12 وات FXA66

۱۶۸,۰۰۰ تومان
پیکسل انگشتی زرد

پیکسل انگشتی زرد

۲,۰۸۰ تومان
پیکسل انگشتی آفتابی

پیکسل انگشتی آفتابی

۲,۰۰۰ تومان
پیکسل انگشتی سفید

پیکسل انگشتی سفید

۱,۹۲۰ تومان
پیکسل انگشتی صورتی

پیکسل انگشتی صورتی

۲,۰۸۰ تومان
پیکسل انگشتی آبی

پیکسل انگشتی آبی

۲,۰۸۰ تومان
پیکسل انگشتی سبز

پیکسل انگشتی سبز

۲,۰۰۰ تومان
پیکسل انگشتی قرمز

پیکسل انگشتی قرمز

۱,۶۸۰ تومان
قاب لامپ 24 وات FXA67

قاب لامپ 24 وات FXA67

۳۳۶,۰۰۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی مشجر 15-20 PMMA

لنز ال ای دی پلاستیکی مشجر 15-20 PMMA

۳,۸۴۰ تومان
لنز ال ای دی پرتابی

لنز ال ای دی پرتابی

۱۲,۰۰۰ تومان
قاب لامپ 30 وات FXA67

قاب لامپ 30 وات FXA67

۴۴۸,۰۰۰ تومان
قاب لامپ 50 وات FX A66

قاب لامپ 50 وات FX A66

۶۱۶,۰۰۰ تومان
قاب لامپ 40 وات FX A66

قاب لامپ 40 وات FX A66

۵۲۸,۰۰۰ تومان
قاب لامپ 9 وات FXA65

قاب لامپ 9 وات FXA65

۱۰۸,۰۰۰ تومان
قاب لامپ 3 وات FX27

قاب لامپ 3 وات FX27

۴۴,۰۰۰ تومان
قاب لامپ 5 وات FX26

قاب لامپ 5 وات FX26

۵۸,۴۰۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 15 درجه TH-YL6026

لنز ال ای دی پلاستیکی 15 درجه TH-YL6026

۶۴,۰۰۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 10 درجه TH-YL5826E

لنز ال ای دی پلاستیکی 10 درجه TH-YL5826E

۶۱,۶۰۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 30 درجه TH-YL1811E 3030

لنز ال ای دی پلاستیکی 30 درجه TH-YL1811E 3030

۱,۸۴۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 98 درجه 5050

لنز ال ای دی پلاستیکی 98 درجه 5050

۶,۴۸۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 60 درجه 5050

لنز ال ای دی پلاستیکی 60 درجه 5050

۶,۴۰۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 48 درجه 5050

لنز ال ای دی پلاستیکی 48 درجه 5050

۶,۴۰۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 30 درجه 5050

لنز ال ای دی پلاستیکی 30 درجه 5050

۱,۰۴۰ تومان
لنز ال ای دی پلاستیکی 98 درجه 2835

لنز ال ای دی پلاستیکی 98 درجه 2835

۵,۶۰۰ تومان
خیر
بله