PCB 24Wایرانی
  PCB 24Wایرانی پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۶,۴۰۰ تومان
  PCB 5275 30W
  PCB 5275 30W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۴,۶۰۰ تومان
  PCB 9038 40LED
  PCB 9038 40LED 105001072
  ۱۰۵۰۰۱۰۷۲
  ۱۰,۲۵۰ تومان
  PCB 0272 18W
  PCB 0272 18W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۶,۴۰۰ تومان
  PCB 8556 21W
  PCB 8556 21W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۴,۳۵۰ تومان
  PCB 2447 30W
  PCB 2447 30W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۳۰۰ تومان
  PCB 2424 20W
  PCB 2424 20W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۳۰۰ تومان
  PCB 8200 15W
  PCB 8200 15W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۹,۰۲۰ تومان
  PCB 5031 18W RGB
  PCB 5031 18W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۴,۶۰۰ تومان
  PCB 5033 36W RGB
  PCB 5033 36W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۶,۹۰۰ تومان
  PCB 5032 24W RGB
  PCB 5032 24W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۲,۸۰۰ تومان
  PCB G130 27W
  PCB G130 27W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۲۵۰ تومان
  PCB J J 8090 36W
  PCB J J 8090 36W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۳,۳۰۰ تومان
  PCB 9238 48W
  PCB 9238 48W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۶,۹۰۰ تومان
  PCB 8839 30W
  PCB 8839 30W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۴,۸۵۰ تومان
  PCB 8755 18W
  PCB 8755 18W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۹,۵۲۰ تومان
  PCB 9023 55LED
  PCB 9023 55LED پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۳۰۰ تومان
  PCB 8623 32LED
  PCB 8623 32LED پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۲۵۰ تومان
  PCB 8033 24W RGB
  PCB 8033 24W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۰,۷۵۰ تومان
  PCB 8115 36W RGB
  PCB 8115 36W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۰,۷۵۰ تومان
  PCB 8046 36W RGB
  PCB 8046 36W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۱,۵۰۰ تومان
  PCB L0023 36W RGB
  PCB L0023 36W RGB پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۱,۵۰۰ تومان
  PCB 8171 36W 3/3CM
  PCB 8171 36W 3/3CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۰,۷۵۰ تومان
  PCB 8437 24W 3/3CM
  PCB 8437 24W 3/3CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۸,۷۰۰ تومان
  PCB 8364 5050 60 LED
  PCB 8364 5050 60 LED پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۲۵۰ تومان
  PCB 9303 5050 72LED
  PCB 9303 5050 72LED پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۸,۲۰۰ تومان
  PCB 8257 5050 72LED
  PCB 8257 5050 72LED پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۲۵۰ تومان
  PCB 9155 5050 30LED
  PCB 9155 5050 30LED پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۲۵۰ تومان
  PCB 8946 20W
  PCB 8946 20W پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۰,۵۰۰ تومان
  PCB 3541 36W 1/5CM
  PCB 3541 36W 1/5CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۶,۴۰۰ تومان
  PCB 3540 24W 1/5CM
  PCB 3540 24W 1/5CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۶,۴۰۰ تومان
  PCB 3539 18W 1/5CM
  PCB 3539 18W 1/5CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۶,۴۰۰ تومان
  PCB C2190 18W 3/3CM
  PCB C2190 18W 3/3CM پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۴,۶۰۰ تومان
  PCB 9154 5050 15LED
  PCB 9154 5050 15LED پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۲۵۰ تومان
  PCB 8167 5050 36LED
  PCB 8167 5050 36LED پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۲۵۰ تومان
  PCB 8054 5050 30LED
  PCB 8054 5050 30LED پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۲۵۰ تومان
   PCB 15-100w
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده