پی سی بی ال ای دی 1 وات آرجی بی 6 پایه
  پی سی بی ال ای دی 1 وات آرجی بی 6 پایه
  pcb ال ای دی
  pcb ال ای دی
  ۲,۲۴۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 1 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱,۰۱۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 6 پایه 13972
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 6 پایه 13972
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۰,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 8669
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 8669
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۰,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 325
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 325
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۶,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 3538
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 3538
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۰,۴۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8015
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8015
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۰,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8158A
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8158A
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۳,۷۷۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8668
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8668
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲,۳۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8971
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 8971
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 9697
  پی سی بی ال ای دی 12 وات تک رنگ 9697
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۳,۹۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 3 وات آرجی بی 6 پایه 2658
  پی سی بی ال ای دی 3 وات آرجی بی 6 پایه 2658
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰,۸۷۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8070
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8070
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۹,۰۶۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8110
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8110
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۷,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8888
  پی سی بی ال ای دی 3 وات تک رنگ 8888
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲,۹۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 4 وات آر جی بی 8 پایه
  پی سی بی ال ای دی 4 وات آر جی بی 8 پایه
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵,۸۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 2942
  پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 2942
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 8003C
  پی سی بی ال ای دی 5 وات تک رنگ 8003C
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۹,۰۶۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 2526
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 2526
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 6 پایه 13971
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 6 پایه 13971
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 9951
  پی سی بی ال ای دی 6 وات آر جی بی 9951
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 00715
  پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 00715
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۷,۵۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 8432
  پی سی بی ال ای دی 6 وات تک رنگ 8432
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8003A
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8003A
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۸,۷۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8096
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ 8096
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ C1479
  پی سی بی ال ای دی 7 وات تک رنگ C1479
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات آر جی بی 12558
  پی سی بی ال ای دی 9 وات آر جی بی 12558
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات آر جی بی 9402
  پی سی بی ال ای دی 9 وات آر جی بی 9402
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۹,۸۷۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 10035
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 10035
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۶,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 1987
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 1987
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۰,۳۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 2031
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 2031
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۶,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 8006B
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ 8006B
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۳,۰۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ دور لوله ای 13516
  پی سی بی ال ای دی 9 وات تک رنگ دور لوله ای 13516
  105001122
  ۱۰۵۰۰۱۱۲۲
  ۳۴,۸۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 9 وات دور لوله ای 13516
  پی سی بی ال ای دی 9 وات دور لوله ای 13516
  105001117
  ۱۰۵۰۰۱۱۱۷
  ۳۶,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 8203
  پی سی بی ال ای دی 12 وات آر جی بی 8203
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ناموجود

   پی سی بی ال ای دی 1-12 وات


   Printed circuit board یک برد مدار چاپی است است که که تمامی قطعات الکتریکی و الکترونیکی را از طریق یک برد مشترک به هم وصل میکند.
   سیگنال‌ها و برق بین قطعات مختلف از طریق پی سی بی جریان میگیرد.
   و همچنین پی سی بی ها دارای خطوط هایی هستند که نقطه‌های مختلف را در برد به یکدیگر وصل میکند.

   PCB ۱ تا ۱۲وات

   PCB ۱تا ۱۲وات صورت گرد هستند که در توان های ۱وات ،۳ وات، ۷وات ، ۹وات ، ۱۲وات هستند.
   پی سی بی ال ای دی را در وال واشرها و در پروژکتورها برای تولید چراغ های نوری تولید شده و در سایز‌های مختلف طراحی و عرضه میگردد.
   پی سی بی ۱ تا ۱۲ وات ال ای دی ها شامل قسمت‌های مختلف هستند مانند :fr4 ٫ مس ٫ لایه soldermark و لایه silkscreen میباشد که در ادامه به این لایه‌ها خواهیم پرداخت.
   برد مدارچاپی پی سی بی ۱تا ۱۲وات مجموعه ای از مدارهای الکتریکی بر روی فیبر مدارچاپی است.
   و معمولا به صورت تک لایه و یا چند لایه طراحی می شود، تعداد لایه ها با توجه به سطوح پاور و پیچیدگی برد انتخاب می‌گردد.
   ساخت این محصولات براساس استانداردهای جهانی است ، اساس استانداردهای برد مدار چاپی Ul و IPC است و برای طراحی آن از نرم‌افزارهای Protel و Altium Designer استفاده می‌شود.

   پی سی بی ال ای دی 12-1وات
   توان
   قطر
   نوع رنگ
   خیر
   بله