پی سی بی ال ای دی 15 وات تک رنگ 810
  پی سی بی ال ای دی 15 وات تک رنگ 810
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 15عددی تک رنگ 9154
  پی سی بی ال ای دی 15عددی تک رنگ 9154
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات آرجی بی 6 پایه 5031
  پی سی بی ال ای دی 18 وات آرجی بی 6 پایه 5031
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۴۳,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات آرجی بی 7259
  پی سی بی ال ای دی 18 وات آرجی بی 7259
  پی سی بی
  پی سی بی
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات آرجی بی 8563
  پی سی بی ال ای دی 18 وات آرجی بی 8563
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۰,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 3539
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 3539
  PCB 3539 18W 1/5CM
  PCB ۳۵۳۹ ۱۸W ۱/۵CM
  ۳۰,۴۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 8016
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 8016
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۰,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 9698
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 9698
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۳,۹۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ C2190
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ C2190
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۴۳,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ FH-C3547
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ FH-C3547
  pcb led
  pcb led
  ۶۵,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 20 وات تک رنگ 2424
  پی سی بی ال ای دی 20 وات تک رنگ 2424
  PCB 2424 20W
  PCB ۲۴۲۴ ۲۰W
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 20 وات تک رنگ 8846
  پی سی بی ال ای دی 20 وات تک رنگ 8846
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۶,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات آرجی بی 6 پایه 5032
  پی سی بی ال ای دی 24 وات آرجی بی 6 پایه 5032
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ
  پی سی بی
  پی سی بی
  ۵۴,۳۷۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 3540
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 3540
  PCB 3540 24W 1/5CM
  PCB ۳۵۴۰ ۲۴W ۱/۵CM
  ۳۰,۴۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 8437
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 8437
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۰,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 9699
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 9699
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۳,۹۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ FH-C3547
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ FH-C3547
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۵,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 عددی تک رنگ 9155
  پی سی بی ال ای دی 30 عددی تک رنگ 9155
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات 2447 تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 30 وات 2447 تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات آرجی بی
  پی سی بی ال ای دی 30 وات آرجی بی
  پی سی بی
  پی سی بی
  ۶۵,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات آرجی بی 6 پایه
  پی سی بی ال ای دی 30 وات آرجی بی 6 پایه
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات تک رنگ 5275
  پی سی بی ال ای دی 30 وات تک رنگ 5275
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۴۳,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات تک رنگ 8839
  پی سی بی ال ای دی 30 وات تک رنگ 8839
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 32 عددی تک رنگ 5050
  پی سی بی ال ای دی 32 عددی تک رنگ 5050
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 عددی تک رنگ 8054
  پی سی بی ال ای دی 36 عددی تک رنگ 8054
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 عددی تک رنگ 8167
  پی سی بی ال ای دی 36 عددی تک رنگ 8167
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۸,۱۲۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 6 پایه 5033
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 6 پایه 5033
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۵,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 8046
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 8046
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰۸,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 8173
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 8173
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۰,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی JJ11781
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی JJ11781
  پی سی بی
  پی سی بی
  ۶۵,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی JJ9767A
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی JJ9767A
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۹۷,۸۷۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی L0023
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی L0023
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۰۸,۷۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 3541
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 3541
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۰,۴۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 8090
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 8090
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۹۴,۲۵۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 8171
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 8171
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۴,۳۷۰ تومان

   پی سی بی ال ای دی 15-100 وات


   درباره اینکه پی سی بی چیست و اینکه اصلا چه کاربردی دارد خواهیم پرداخت و همچنین درباره ساختار آن برای شما عزیزان اطلاعات مفیدی جمع آوری کرده ایم.

   پی سی بی چست

   Circuit board Printed یا به اختصار PCB ، به معنای برد مدار چاپی می باشد.برای طراحی این برد ها از ابزار های مختلفی استفاده می شود که نوعی از انها آلتیوم دیزاینر می باشد.
   جنس پی سی بی ها بسته به نوع کاربردی که خواهند داشت متفاوت است به عنوان مثال PCBها از راجرز، فلکسی، تفلون و.. برای مصارف گوناگون تولید می شوند.
   این مدار ها دارای برد های مختلف با ضخامت های متفاوتی می باشند که از یک لایه تا چند لایه دسته بندی می شوند.لایه های مختلف این برد با استفاده از چسب و حرارت به یکدیگر می چسبند.
   البته مدار هایی تک لایه با روکش مس وجود دارند که برای مصارف ساده تر طراحی و اجرا می شوند.از لحاظ ظاهری پی سی بی ها دارای نوع دایره ای و مستطیلی و مربع می باشند.
   به صورت اگر بخواهیم شرح دهیم پی سی بی یک برد می باشد که با استفاده از خط ها و پد ها نقاط مختلف را در مدار به یک دیگر متصل می کند.
   لایه های مختلف PCB ها:
   • لایه FR4
   • لایه مسی PCB
   • Solder mask
   • Silk screen
   این برد ها برای اینکه در گذشته که سیم های بسیاری بر روی مدار ها متصل می شدند و این ساخت در صورت سوختن باعث از کار افتادن کل مدار می شد، ساخته شدند.زیرا در گذشته با سوختن یک سیم کلا مدار باید عوض و از نو طراحی می شد.
   پی سی بی ها امکان اتصالات مختلف الکتریکی بر روی مدار را به وجود می آورند البته این اتصال بین برد و قطعات الکتریکی مختلف به وسیله سیم لحیم که متصل کنند قطعات بر روی برد است، شکل می گیرد.پس پی سی بی قدرت رسانایی در بین قطعات الکتریکی را دارد.

   PCB 15 100 W

   PCB ها در حال حاضر دارای انواعی با ولتاژ های مختلف می باشند یکی از انواع آنها PCB 15 100 W می باشد
   PCB 15 100 W از پی سی بی ۱ وات شروع می شود که این PCBفقط برای یک ال ای دی می باشد و تنها یک ال ای دی روی آن قرار میگیرد.
   پی سی بی ال ای دی معمولا با آلومینیوم تولید می شود و به صورت سری ال ای دی ها قرار میگیرند.
   که همانطور که گفته شد به شکل مدل های مستطیلی ، مربع و دایره‌ای هستند.
   پی سی بی 15 الی 100 وات در توان های ۱۵ وات، ۱۰ وات ، ۱۸ وات ، ۲۴ وات و ۵۸ وات تا ۱۰۰ وات هستند برای پروژکتورها و انواع ال ای دی ها با تعداد بیشتر و مصارف بزرگتر استفاده میشوند و بر روی آن قرار میگیرند.
   استفاده از برد هایی با ظرفیت پایین برای تعداد بالایی از ال ای دی ها امکان پذیر نخواهد بود زیرا که علاوه بر آسیب زدن به ال ای دی و قطعات مختلف، کارایی نخواهد داشت. پس حتما با توجه به تعداد ال ای دی و ولتاژ های مختلف آنها، اقدام به خرید PCB مورد نیاز خود کنید.

   پی سی بی ال ای دی 100-15وات
   توان
   قطر
   نوع رنگ
   خیر
   بله