پی سی بی ال ای دی 15 وات تک رنگ 810
  پی سی بی ال ای دی 15 وات تک رنگ 810
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 15عددی تک رنگ 9154
  پی سی بی ال ای دی 15عددی تک رنگ 9154
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات آرجی بی 6 پایه 5031
  پی سی بی ال ای دی 18 وات آرجی بی 6 پایه 5031
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 3539
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 3539
  PCB 3539 18W 1/5CM
  PCB ۳۵۳۹ ۱۸W ۱/۵CM
  ۳۷,۸۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 8007A
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 8007A
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۱,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 8016
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 8016
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 9698
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ 9698
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۹,۷۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ C2190
  پی سی بی ال ای دی 18 وات تک رنگ C2190
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 20 وات تک رنگ 2424
  پی سی بی ال ای دی 20 وات تک رنگ 2424
  PCB 2424 20W
  PCB ۲۴۲۴ ۲۰W
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 20 وات تک رنگ 8846
  پی سی بی ال ای دی 20 وات تک رنگ 8846
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات آرجی بی 6 پایه 5032
  پی سی بی ال ای دی 24 وات آرجی بی 6 پایه 5032
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ
  پی سی بی
  پی سی بی
  ۶۷,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 3540
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 3540
  PCB 3540 24W 1/5CM
  PCB ۳۵۴۰ ۲۴W ۱/۵CM
  ۳۷,۸۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 8437
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 8437
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 9699
  پی سی بی ال ای دی 24 وات تک رنگ 9699
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۹,۷۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 عددی تک رنگ 9155
  پی سی بی ال ای دی 30 عددی تک رنگ 9155
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات 2447 تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی 30 وات 2447 تک رنگ
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات آرجی بی
  پی سی بی ال ای دی 30 وات آرجی بی
  پی سی بی
  پی سی بی
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات آرجی بی 6 پایه
  پی سی بی ال ای دی 30 وات آرجی بی 6 پایه
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات تک رنگ 5275
  پی سی بی ال ای دی 30 وات تک رنگ 5275
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 30 وات تک رنگ 8839
  پی سی بی ال ای دی 30 وات تک رنگ 8839
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 32 عددی تک رنگ 5050
  پی سی بی ال ای دی 32 عددی تک رنگ 5050
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 عددی تک رنگ 8054
  پی سی بی ال ای دی 36 عددی تک رنگ 8054
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 عددی تک رنگ 8167
  پی سی بی ال ای دی 36 عددی تک رنگ 8167
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 6 پایه 5033
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 6 پایه 5033
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 8046
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 8046
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 8173
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی 8173
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی JJ11781
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی JJ11781
  پی سی بی
  پی سی بی
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی JJ9767A
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی JJ9767A
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۲۱,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی L0023
  پی سی بی ال ای دی 36 وات آرجی بی L0023
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 3541
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 3541
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۳۷,۸۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 8090
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 8090
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 8171
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 8171
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۶۷,۵۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 9700
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ 9700
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۲۹,۷۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ FH-C3484
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ FH-C3484
  پی سی بی ال ای دی
  پی سی بی ال ای دی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ JJ5276
  پی سی بی ال ای دی 36 وات تک رنگ JJ5276
  پی سی بی
  پی سی بی
  ۹۹,۰۰۰ تومان

   پی سی بی ال ای دی 15-100 وات

   پی سی بی ال ای دی (LED) چیست؟

   پی سی بی ال (PCB) ال ای دی یک نوع نورپردازی است که از برد الکترونیکی (PCB) برای انتقال برق و نور استفاده می‌کند. ال ای دی‌ها (Light Emitting Diodes) به عنوان یک منبع نور کم مصرف و با عمر طولانی شناخته می‌شوند. عمق توان (Wattage) برای نورپردازی ال ای دی به میزان توانی که یک لامپ یا چراغ LED مصرف می‌کند اشاره دارد. در واقع، واحد وات توان مصرفی یک لامپ یا دستگاه را نشان می‌دهد. بنابراین، زمانی که شما از ۱۵ تا ۱۰۰ وات برای یک ال ای دی صحبت می‌کنید، ممکن است شما به توان مصرفی مجموعه‌ای از ال ای دی‌ها یا یک سیستم نورپردازی اشاره دارید. این یک مفهوم عمومی است و معمولا به مجموع توان مصرفی یا توان نور یک سیستم ال ای دی اشاره دارد. اگرچه توان ال ای دی می‌تواند مفهوم متفاوتی در ال ای دی‌های مختلف داشته باشد. برای مثال، ال ای دی‌های نورپردازی غالبا وات کمتری نیاز دارند زیرا مصرف انرژی کمتری دارند اما نور بسیار زیادی تولید می‌کنند.

   لایه های مختلف PCB ها:

   1. لایه FR4
   2. لایه مسی PCB
   3. Solder mask
   4. Silk screen
   پی سی بی  ال ای دی ها در حال حاضر دارای انواعی با ولتاژ های مختلف می باشند یکی از انواع آنها پی سی بی ال ای دی 15-100 وات می باشد پی سی بی ال ای دی 15-100 وات از پی سی بی ۱ وات شروع می شود که این PCB فقط برای یک ال ای دی می باشد و تنها یک ال ای دی روی آن قرار میگیرد.پی سی بی ال ای دی معمولا با آلومینیوم تولید می شود و به صورت سری ال ای دی ها قرار میگیرند.که همانطور که گفته شد به شکل مدل های مستطیلی ، مربع و دایره‌ای هستند. پی سی بی 15 الی 100 وات در توان های ۱۵ وات، ۱۰ وات ، ۱۸ وات ، ۲۴ وات و ۵۸ وات تا ۱۰۰ وات هستند برای پروژکتورها و انواع ال ای دی ها با تعداد بیشتر و مصارف بزرگتر استفاده میشوند و بر روی آن قرار میگیرند.

   خرید و قیمت پی سی بی ال ای دی 15-100 وات در فروشگاه باران الکترونیک

   استفاده از برد هایی با ظرفیت پایین برای تعداد بالایی از ال ای دی ها امکان پذیر نخواهد بود زیرا که علاوه بر آسیب زدن به ال ای دی و قطعات مختلف، کارایی نخواهد داشت. پس حتما با توجه به تعداد ال ای دی و ولتاژ های مختلف آنها، اقدام به خرید PCB مورد نیاز خود کنید.
   پی سی بی ال ای دی 100-15وات
   توان
   قطر
   نوع رنگ
   خیر
   بله