ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 20 وات
    LED SMD 20W 220V
    LED SMD ۲۰W ۲۲۰V
    ۴۰,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 30 وات
    LED SMD 30W 220V
    LED SMD ۳۰W ۲۲۰V
    ۴۸,۸۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
    LED SMD 50W 220V
    LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
    ۶۴,۸۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات 5054
    LED SMD 50W 220V
    LED SMD ۵۰W ۲۲۰V
    ۱۳۶,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 60 وات
    LED SMD 60W 220V
    LED SMD ۶۰W ۲۲۰V
    ۸۰,۸۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
    LED 2835 PLANT LAMP 50CM 220V
    LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۵۰CM ۲۲۰V
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
    ۸۵,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
    LED 2835 PLANT LAMP 1M 220V
    LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۱M ۲۲۰V
    ۱۷۶,۰۰۰ تومان ۲۶,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
    ۱۴۹,۶۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
    LED 2835 PLANT LAMP 30CM 220V
    LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۳۰CM ۲۲۰V
    ۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
    ۴۲,۵۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 23-21 ولت 7*2 وات 4164
    ال ای دی اس ام دی 23-21 ولت 7*2 وات 4164
    LED SMD 2*7W 6/5CM 4164
    LED SMD ۲*۷W ۶/۵CM ۴۱۶۴
    ۴۸,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 30-28 ولت 9*2 وات 3285
    ال ای دی اس ام دی 30-28 ولت 9*2 وات 3285
    LED SMD 2*9W 6/5CM 3285
    LED SMD ۲*۹W ۶/۵CM ۳۲۸۵
    ۶۴,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 11-9 ولت 3 وات 5730
    ال ای دی اس ام دی
    ال ای دی اس ام دی
    ۱۶,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 12 ولت 100 وات 171/5*85
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 12 ولت 100 وات 171/5*85
    LED SMD 100W W 12V 171/5*85MM
    LED SMD ۱۰۰W W ۱۲V ۱۷۱/۵*۸۵MM
    ۱۶۰,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 16-14 ولت 5 وات
    انواع لامپ ال ای دی smd
    انواع لامپ ال ای دی smd
    ۲۵,۶۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 20 وات
    LED SMD 20W WW 220V
    LED SMD ۲۰W WW ۲۲۰V
    ۳۶,۸۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 200 وات
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 200 وات
    ال ای دی smd
    ال ای دی smd
    ۳۸۰,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 30 وات
    LED SMD 30W WW 220V
    LED SMD ۳۰W WW ۲۲۰V
    ۴۸,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 40 وات
    LED SMD 40W WW 220V
    LED SMD ۴۰W WW ۲۲۰V
    ۶۴,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 50 وات
    LED SMD 50W WW 220V
    LED SMD ۵۰W WW ۲۲۰V
    ۶۴,۸۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 60 وات
    LED SMD 60W WW 220V
    LED SMD ۶۰W WW ۲۲۰V
    ۸۰,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 9 وات
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 220 ولت 9 وات
    LED SMD 9W WW 6CM 220V
    LED SMD ۹W WW ۶CM ۲۲۰V
    ۲۲,۴۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 23-21 ولت 7 وات 5730
    ال ای دی اس ام دی آفتابی 23-21 ولت 7 وات 5730
    LED SMD 7W WW 5730 40MM
    LED SMD ۷W WW ۵۷۳۰ ۴۰MM
    ۲۴,۸۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی آفتابی و سفید 23-21 ولت 7*2 وات 2941
    ال ای دی اس ام دی آفتابی و سفید 23-21 ولت 7*2 وات 2941
    LED SMD WW 21-23W
    LED SMD WW ۲۱-۲۳W
    ۴۸,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
    ال ای دی اس ام دی سفید 16-14 ولت 5 وات 5730
    LED SMD 5W W 5730 50MM
    LED SMD ۵W W ۵۷۳۰ ۵۰MM
    ۲۵,۶۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 10 وات
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 10 وات
    LED SMD 10W W 35*37CM 220V
    LED SMD ۱۰W W ۳۵*۳۷CM ۲۲۰V
    ۲۵,۶۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 5054
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 5054
    LED SMD 30W 220V
    LED SMD ۳۰W ۲۲۰V
    ۱۰۴,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 78*131میل YW
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 30 وات 78*131میل YW
    LED SMD 30W W 220V YW-131*78MM
    LED SMD ۳۰W W ۲۲۰V YW-۱۳۱*۷۸MM
    ۷۲,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 40 وات
    LED SMD 40W W 220V
    LED SMD ۴۰W W ۲۲۰V
    ۶۴,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
    LED SMD 5W W 3CM 220V
    LED SMD ۵W W ۳CM ۲۲۰V
    ۹,۶۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 5 وات
    LED SMD 5W W 3CM 220V
    LED SMD ۵W W ۳CM ۲۲۰V
    ۲۰,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل
    ال ای دی اس ام دی سفید 220 ولت 50 وات 100 میل
    LED SMD 50W W 100MM 220V
    LED SMD ۵۰W W ۱۰۰MM ۲۲۰V
    ۸۴,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730
    ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730
    LED SMD 7W W 5730 50MM
    LED SMD ۷W W ۵۷۳۰ ۵۰MM
    ۳۲,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730
    ال ای دی اس ام دی سفید 23-21 ولت 7 وات 5730
    LED SMD 7W W 5730 40MM
    LED SMD ۷W W ۵۷۳۰ ۴۰MM
    ۲۸,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
    ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
    LED SMD 100W RED BULE 600 220V
    LED SMD ۱۰۰W RED BULE ۶۰۰ ۲۲۰V
    ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
    ۱۹۵,۵۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 50 وات رشد گیاه
    ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 50 وات رشد گیاه
    LED SMD 50W RED BULE 6000 220V
    LED SMD ۵۰W RED BULE ۶۰۰۰ ۲۲۰V
    ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
    ۱۰۲,۰۰۰ تومان
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
    ال ای دی اس ام دی 220 ولت 50 وات
    101005101
    ۱۰۱۰۰۵۱۰۱
    بزودی
    ال ای دی اس ام دی 60 ولت 36 وات 3287
    ال ای دی اس ام دی 60 ولت 36 وات 3287
    LED SMD 2*18W 10CM 3287
    LED SMD ۲*۱۸W ۱۰CM ۳۲۸۷
    ناموجود

      ال ای دی DOB

      ⁠ال ای دی اس ام دی (SMD) چیست؟

      عبارت "ال ای دی اس ام‌‌دی" مخفف "LED SMD" است که به معنای "LED Surface Mounted Device" یا "دستگاه الکترونیکی سطحی LED" است. در واقع، LED SMD یک نوع فناوری ساخت LED است که در آن دیود‌های LED به صورت مستقیم بر روی سطح یک برد الکترونیکی قرار می‌گیرند. از مزایای استفاده از LED SMD می‌توان به اندازه کوچکتر، راندمان بالاتر، توزیع نور بهتر و قابلیت استفاده در بردهای الکترونیکی با چگالی بالا اشاره کرد.

      کاربرد ال ای دی اس ام دی smd

      ال ای دی SMD (Surface Mounted Device) یعنی دستگاه‌های نوری کوچک و قابل نصب روی سطوح صاف، مانند برد‌های مدار چاپ، تلویزیون ها، موبایل‌ها، پخش کننده ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی. واژه SMD به این دلیل استفاده می‌شود که این نوع از LED ها به راحتی روی سطوح صاف نصب می‌شوند. 
      استفاده از ال ای دی SMD چندین مزیت دارد. از جمله اینکه این نوع LED ها قدرت نوردهی بالا، مصرف انرژی کمتر، بازدهی بالاتر و عمر زیادی دارند. همچنین، به علت اینکه بسیار کوچک هستند، امکان ایجاد طرح‌های نورپردازی پیچیده تر و جذاب‌تر را فراهم می کنند.
      البته باید توجه داشت که برای استفاده از این نوع از LED ها باید از دستگاههای خاص نصب آن ها استفاده کرد چون در فرآیند نصب و نگهداری باید به نحوه نصب و محافظت از آن ها توجه شود.

      خرید و قیمت ال ای دی SMD در فروشگاه باران الکترونیک

      خوبه که به نکاتی که باید توقع داشته باشید هنگام خرید LEDهای SMD اشاره کنم.

      1. نوردهی (Luminosity): یکی از عوامل مهمی که باید در نظر داشته باشید نوردهی LED هاست. هر LED دارای نوردهی خاصی است که بر حسب لومن وات (Lumen per Watt) اندازه‌گیری می‌شود. هنگام خرید باید به این مورد توجه کنید تا LED هایی با نوردهی مطلوب و مصرف کمتر انرژی را انتخاب کنید.
      2. دمای رنگ (Color Temperature): دمای رنگ نیز در خرید LED ها مهم است. دمای رنگ به صورت کلی به دو نوع تقسیم می‌شود: گرم (Warm) و سرد (Cool). دمای رنگ گرم برای محیط‌های داخلی و ایجاد حس آرامش مناسب است، در حالی که دمای رنگ سرد برای فضاهای صنعتی و کاربردهایی نظیر بیرون از ساختمان مناسب است.
      3. زاویه پخش نور (Beam Angle): این نکته برای استفاده در فضاهای مختلف و برای انواع کاربردها مهم است. زاویه پخش نور به میزانی که نور از LED پخش می‌شود مربوط است. برای نمونه، در روشنایی عمومی وسایل نورپردازی، زاویه پخش نور گسترده تر می‌تواند مورد نیاز باشد.
      4. کیفیت و برند: توجه به برند و کیفیت LED ها نیز حیاتی است. برندهای معتبر معمولاً اطمینان از کیفیت و عملکرد بهتری را به شما می‌دهند. همچنین، توجه به شرایط گارانتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
      5. قیمت و مصرف انرژی: قیمت و مصرف انرژی به عنوان دو فاکتور دیگری که ممکن است برای شما مهم باشد، قابل ذکر است. بررسی هر دو از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به انتخاب بهتر کمک کند.

      در نهایت، همیشه توصیه می‌شود که برای خرید ال ای دی ها از فروشگاه باران الکترونیک استفاده کنید.

      ال ای دی دی او بی LED DOB
      بر اساس رنگ
      توان
      جریان مصرفی
      شار نوری
      ولتاژ
      درجه حرارت رنگ
      طیف نوری
      خیر
      بله