ال ای دی چراغ بلوکی آبی 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 BLUE
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ BLUE
  ۱۰,۱۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG BLUE
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG BLUE
  ۱۲,۳۲۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 7516
  led cob blue
  led cob blue
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 BLUE
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ BLUE
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی یک عددی COB402
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی یک عددی COB402
  101006109
  ۱۰۱۰۰۶۱۰۹
  ۵,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آر جی بی 3 عددی 5050
  ال ای دی چراغ بلوکی آر جی بی 3 عددی 5050
  101006009
  ۱۰۱۰۰۶۰۰۹
  ۷,۹۷۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آر جی بی 3 عددی سامسونگ 5050
  ال ای دی چراغ بلوکی آر جی بی 3 عددی سامسونگ 5050
  LED 12V 5050 RGB 3LED
  LED ۱۲V ۵۰۵۰ RGB ۳LED
  ۱۰,۸۷۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 WW
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ WW
  ۱۰,۸۷۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی 5730
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی 5730
  LED 12V 3LED 5730 WW
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۳۰ WW
  ۲,۶۸۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG W WHITE
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG W WHITE
  ۱۲,۳۲۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 7516
  led 12v ww
  led ۱۲v ww
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 9 عددی 9318
  led 12V 9LED 9318 WW
  led ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ WW
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی یک عددی COB40
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی یک عددی COB40
  101006114
  ۱۰۱۰۰۶۱۱۴
  ۵,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG YELLOW 1.5W
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG YELLOW ۱.۵W
  ۱۲,۳۲۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 7516
  LED 12V 2.4W YELLOW 7516
  LED ۱۲V ۲.۴W YELLOW ۷۵۱۶
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 YELLOW
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ YELLOW
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد یک عددی COB4
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد یک عددی COB4
  101006115
  ۱۰۱۰۰۶۱۱۵
  ۵,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 GREEN
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ GREEN
  ۱۰,۱۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG GREEN 1.5w
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG GREEN ۱.۵w
  ۱۲,۳۲۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 7516
  LED 12V 2.4W GREEN 7516
  LED ۱۲V ۲.۴W GREEN ۷۵۱۶
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 GREEN
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ GREEN
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز یک عددی COB
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز یک عددی COB
  101006110
  ۱۰۱۰۰۶۱۱۰
  ۵,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5054
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5054
  چراغ بلوکی
  چراغ بلوکی
  ۳,۷۷۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 W
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ W
  ۱۰,۱۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5730
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5730
  LED 12V 3LED 5730 W
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۳۰ W
  ۲,۸۲۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 9 عددی 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 9 عددی 7516
  12V 9LED 7516 W
  ۱۲V ۹LED ۷۵۱۶ W
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 W
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ W
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید یک عددی COB40
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید یک عددی COB40
  101006113
  ۱۰۱۰۰۶۱۱۳
  ۵,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 PINK
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ PINK
  ۱۰,۱۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG PINK 1.5W
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG PINK ۱.۵W
  ۱۲,۳۲۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی 7516
  LED 12V 2.4W PINK 7516
  LED ۱۲V ۲.۴W PINK ۷۵۱۶
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 PINK
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ PINK
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی یک عددی COB40
  ال ای دی چراغ بلوکی صورتی یک عددی COB40
  101006111
  ۱۰۱۰۰۶۱۱۱
  ۵,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی قرمز 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی قرمز 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 RED
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ RED
  ۱۰,۱۵۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی قرمز 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی قرمز 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG RED 1.5W
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG RED ۱.۵W
  ۱۱,۶۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی قرمز 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی قرمز 7516
  LED 12V 2.4W RED 7516
  LED ۱۲V ۲.۴W RED ۷۵۱۶
  ۱۴,۵۰۰ تومان

   ال ای دی بلوکی


   یکی از سری های متنوع ال ای دی ها نوع بلوکی می باشد که در این مقاله به توضیح مختصری درباره آن خواهیم پرداخت تا اگر قصد خرید این ال ای دی ها را دارید اطلاعات ابتدایی و مناسب درباره آن داشته باشید.

   فناوری ساخت LED های بلوکی

   از لحاظ ساختاری ال ای دی های بلوکی همانند اسمشان مانند خشت های بلوکی هستند و از لحاظ ساختاری نیزدر هر بلوک از سه و یا چهارعدد ال ای دی تشکیل شده اند. در ابتدا تولید این ال ای دی ها فقط به صورت چیپ های ال ای دی SMD 5050 صورت می گرفت ولی امروزه انواع مختلفی از چیپ ها بر روی این بلوک ها به کار می رود اما همچنان میتوان گفت که نوع پرکاربرد برای این ال ای دی ها، نوع SMD است.
   از دیگر نکاتی که برای ساختار این ال ای دی ها میتوان ذکر کرد داشتن چندین ردیف از ال ای دی ها (حدودا ۲۰ ردیف از ال ای دی های ۳ تایی) که با چسب به یکدیگر متصل می شوند، می باشد که ساختاری بلوکی به آنها می دهد.
   ولتاژ این ال ای دی ها از ۱۲ ولت می باشد ولی جریان آنها با توجه به نوع چیپ به کار رفته درشان، تفاوت دارد و میزان ثابتی را نمیتوان گفت ولی حدودا از ۱۲۰۰ آمپر تا ۲۱۵۰ آمپر میتوان برای کاربرد های مختلف تهیه کرد و نوع این ال ای دی بلوکی ها اصولا از جنس آلومینیوم می باشد.

   انواع ال ای دی بلوکی

   دو نوع ال ای دی بلوکی وجود دارد.

   ال ای دی اینجکشن

   ال ای دی های اینجکشن دارای قاب اوصولا پلاستیکی که به همراه لنز بر روی ال ای دی ها قرار می گیرد، می باشند که برای ایجاد حالت ضد آب بودن آنها طراحی شده است تا بتوان از این ال ای دی ها در مواردی که در تماس با آب می باشد استفاده نمود تا از آسیب به آنها جلوگیری شود.
   مواردی همچون : استفاده در استخر ها، آکواریوم ها، محیط های در ارتباط با آب و رطوبت.

   ال ای دی رزین دار

   ال ای دی های رزین دار دارای روکشی از جنس نوعی پلاستیک که قطعات تشکیل دهنده و چیپ ها را محافظت می کند، می باشد.

   مزایای استفاده از ال ای دی بلوکی ها

   1. داشتن نوردهی بسیار زیاد به خصوص در نوع SMD 5050
   2. مصرف انرژی مناسب
   3. داشتن نوع RGB
   4. تنوع رنگی مناسب برای کاربرد های مختلف
   5. افت نور کم
   6. بدنه مقاوم
   از سمت دیگر با تولید نوع های دیگر ال ای دی های بلوکی با چیپ هایی که ساختار پیشرفته تری داشتند کارایی های بیشتری نیز ارائه شد. از جمله این تفاوت ها در میزان نوردهی بیشتر چیپ های ال ای دی های اینجکشن ۵۷۳۰ نسبت به نوع بلوکی معمولی ۵۰۵۰ می باشد.
   چیپ های اینجکشن ۵۷۳۰ دارای نوردهی حدودا ۴۰ تا۴۵ لومن که در هر بلوک۱۲۰ تا ۱۳۰ لومن را شامل می شود و چیپ های بلوکی معمولی ۵۰۵۰ میزان نوردهی حدودا ۲۰ تا ۲۲ لومن می باشد.
   باید دانست که این میزان در رنگ سفید آنها محاسبه شده است.با یک محاسبه ساده میتوان دریافت که میزان نوردهی و سطح روشنایی چیپ های ال ای دی اینجکشن ۵۷۳۰ بیشتر از نوع ۵۰۵۰ می باشد.
   البته نوع ۵۶۳۰ این ال ای دی ها نیز وجود دارد همانند نوع ۵۷۳۰ از توانایی بیشتری نسبت به نوع ۵۰۵۰ برخوردار است و از سری نسل های جدید این چیپ ها به حساب می آید.

   کاربرد ال ای دی های بلوکی

   قطعا شما با انواع تابلو های مغازه ها آشنا هستید چه از نوع تابلو روان ها و چه تابلو های سر در مغازه ها و فروشگاه های مختلف.بیشتر این تابلو ها نورشان از ال ای دی های بلوکی تامین می شود یعنی بعد از برش حروف و اعداد ساخته شده برای دیده شدن و وضوح بیشتر، در داخل این حروف و اعداد ها از ال ای دی های بلوکی استفاده می کنند.
   نام این تابلو ها چلنیوم می باشد که در حال حاضر قسمت بسیار زیادی از کاربرد ال ای دی بلوکی ها را شامل میشود.
   از دیگر کاربرد های این ال ای دی ها استفاده در نور و روشنایی محیط، دیزاین و طراحی داخلی منازل و محیط کاری، ویترین مغازه ها، آکواریم و استخر ها و محیط هایی که نیاز به نور بیشتری دارند می باشد.
   خرید هر یک از نوع ها و انواع چیپ های ال ای دی های بلوکی با توجه به نوع کاربردی که برای آن در نظر گرفته شده اند باید صورت گیرد و تصمیم بر عهده شما عزیزان خواهد بود.

   ال ای دی چراغ بلوکی
   بر اساس رنگ
   ولتاژ
   جریان مصرفی
   توان مصرفی
   تعداد بلوک
   درجه حرارت رنگ
   طیف نوری
   شارنوری
   خیر
   بله