ال ای دی چراغ بلوکی COB آبی
  ال ای دی چراغ بلوکی COB آبی
  LED 12V 1LED COB BLUE
  LED ۱۲V ۱LED COB BLUE
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB آبی کد 6818
  ال ای دی چراغ بلوکی COB آبی کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 BLUE
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ BLUE
  ۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB آفتابی
  ال ای دی چراغ بلوکی COB آفتابی
  LED 12V 1LED COB WW
  LED ۱۲V ۱LED COB WW
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB آفتابی کد 6818
  ال ای دی چراغ بلوکی COB آفتابی کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 WW
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ WW
  ۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB آفتابی کد 6818
  ال ای دی چراغ بلوکی COB آفتابی کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 W
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ W
  ۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB سبز 1 عددی
  ال ای دی چراغ بلوکی COB سبز 1 عددی
  LED 12V 1LED COB GREEN
  LED ۱۲V ۱LED COB GREEN
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB سفید 1 عددی
  ال ای دی چراغ بلوکی COB سفید 1 عددی
  LED 12V 1LED COB W
  LED ۱۲V ۱LED COB W
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB صورتی 1 عددی
  ال ای دی چراغ بلوکی COB صورتی 1 عددی
  LED 12V 1LED COB PINK
  LED ۱۲V ۱LED COB PINK
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB قرمز
  ال ای دی چراغ بلوکی COB قرمز
  LED 12V 1LED COB RED
  LED ۱۲V ۱LED COB RED
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB قرمز کد 6818
  ال ای دی چراغ بلوکی COB قرمز کد 6818
  LED 12V LED COB 6818 RED
  LED ۱۲V LED COB ۶۸۱۸ RED
  ۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی COB نارنجی
  ال ای دی چراغ بلوکی COB نارنجی
  LED 12V 1LED COB YELLOW
  LED ۱۲V ۱LED COB YELLOW
  ۱۱,۷۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 BLUE
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ BLUE
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG BLUE
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG BLUE
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 7516
  led cob blue
  led cob blue
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 BLUE
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ BLUE
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی یک عددی COB402
  ال ای دی چراغ بلوکی آبی یک عددی COB402
  101006109
  ۱۰۱۰۰۶۱۰۹
  ۷,۲۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 WW
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ WW
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی 5730
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی 5730
  LED 12V 3LED 5730 WW
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۳۰ WW
  ۳,۳۳۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG W WHITE
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG W WHITE
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 7516
  led 12v ww
  led ۱۲v ww
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی 9 عددی 9318
  led 12V 9LED 9318 WW
  led ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ WW
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی یک عددی COB40
  ال ای دی چراغ بلوکی آفتابی یک عددی COB40
  101006114
  ۱۰۱۰۰۶۱۱۴
  ۷,۲۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG YELLOW 1.5W
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG YELLOW ۱.۵W
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 7516
  LED 12V 2.4W YELLOW 7516
  LED ۱۲V ۲.۴W YELLOW ۷۵۱۶
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 YELLOW
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ YELLOW
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد یک عددی COB4
  ال ای دی چراغ بلوکی زرد یک عددی COB4
  101006115
  ۱۰۱۰۰۶۱۱۵
  ۷,۲۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 GREEN
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ GREEN
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 3 عددی سامسونگ
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 3 عددی سامسونگ
  LED 12V 3LED SUMSUNG GREEN 1.5w
  LED ۱۲V ۳LED SUMSUNG GREEN ۱.۵w
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 7516
  LED 12V 2.4W GREEN 7516
  LED ۱۲V ۲.۴W GREEN ۷۵۱۶
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 GREEN
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ GREEN
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز یک عددی COB
  ال ای دی چراغ بلوکی سبز یک عددی COB
  101006110
  ۱۰۱۰۰۶۱۱۰
  ۷,۲۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5716
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5716
  LED 12V 3LED 5716 W
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۱۶ W
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5730
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 3 عددی 5730
  LED 12V 3LED 5730 W
  LED ۱۲V ۳LED ۵۷۳۰ W
  ۳,۵۱۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 9 عددی 7516
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 9 عددی 7516
  12V 9LED 7516 W
  ۱۲V ۹LED ۷۵۱۶ W
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 9 عددی 9318
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید 9 عددی 9318
  12V 9LED 9318 W
  ۱۲V ۹LED ۹۳۱۸ W
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید یک عددی COB4028
  ال ای دی چراغ بلوکی سفید یک عددی COB4028
  101006113
  ۱۰۱۰۰۶۱۱۳
  ۷,۲۰۰ تومان

   چراغ ال ای دی بلوکی

   ال ای دی بلوکی چیست؟

   ال ای دی بلوکی یا LED بلوکی به یک قطعه الکترونیکی اشاره دارد که شامل چندین دیود الکترولومینسانت (LED) است که به صورت ماتریسی در یک بلوک قرار داده شده‌اند. این بلوک ها معمولاً در اندازه ها و اشکال مختلف در بازار موجود هستند و می توانند از طریق پین های الکتریکی به یک سیستم کنترلی متصل شوند.
   با استفاده از ال ای دی بلوکی می توان نمایشگرها، تابلوهای تبلیغاتی ، نمایشگرهای رقمی، نمایشگرهای رنگی و بسیاری از دستگاه های الکترونیکی دیگر را ساخت. این بلوک ها قابلیت نمایش متن، تصاویر و آیکون ها را دارند و به طور کلی به عنوان یک روش نمایش الکترونیکی برای اطلاعات و تصاویر استفاده می شوند.

   پیدایش اولین ال ای دی بلوکی 

   تکنولوژی ال ای دی بلوکی (LED) در دهه ۱۹۰۰ توسط عالم بریلیانت فرانسوی نام دیود اختراع شد. او در سال ۱۹۰۷ متوجه شد که وقتی جریان الکتریکی از یک ماده نیمه هادی می‌گذرد، نور تولید می‌شود.
   اما تا دهه ۱۹۶۰، استفاده از LED محدود به کاربردهای محدود بود و قابلیت تولید نور قوی و با طول عمر طولانی را نداشت. در سال ۱۹۶۲، نوربرتو کورنز و جینز جاردینر از شرکت جنرال الکتریک (GE) توانستند LED قرمز را با کیفیت بهبود بخشند و به بازار عرضه کنند.
   در دهه ۱۹۷۰، اختراع فوتودیودهای آلومینیوم گالیوم (AlGaAs) توسط هربرت مارکو و جان مایکل در شرکت بل (Bell Labs)، کیفیت و کارایی LED را بهبود بخشید. این پیشرفت باعث شد تا در دهه ۱۹۸۰، LED قابل استفاده در صنعت الکترونیک و روشنایی عمومی شود.
   در سال ۱۹۹۳، نوربرتو کورنز و جینز جاردینر از شرکت جنرال الکتریک موفق به اختراع LED آبی شدند. این اختراع مهم، مسیر را برای توسعه LED های سبز و سفید باز کرد.
   استفاده از LED ها در حال حاضر در صنعت روشنایی، تلویزیون ها، نمایشگرهای الکترونیکی، تابلوهای نمایش خارجی، لامپ ها، دستگاه های الکترونیکی قابل حمل و بسیاری از دستگاه های الکترونیکی دیگر رایج است. همچنین، LED ها به دلیل مصرف انرژی کم، عمر طولانی، سطوح روشنایی بالا و رنگ های متنوع، به عنوان جایگزینی برای لامپ های فلورسنت و لامپ های هالوژن استفاده می‌شوند.

   فناوری و تکنولوژی ال ای دی بلوکی 

   از لحاظ ساختاری ال ای دی های بلوکی همانند اسمشان مانند خشت های بلوکی هستند و از لحاظ ساختاری نیزدر هر بلوک از سه و یا چهارعدد ال ای دی تشکیل شده اند. در ابتدا تولید این ال ای دی ها فقط به صورت چیپ های ال ای دی SMD 5050 صورت می گرفت ولی امروزه انواع مختلفی از چیپ ها بر روی این بلوک ها به کار می رود اما همچنان میتوان گفت که نوع پرکاربرد برای این ال ای دی ها، نوع SMD است.
   از دیگر نکاتی که برای ساختار این ال ای دی ها میتوان ذکر کرد داشتن چندین ردیف از ال ای دی ها (حدودا ۲۰ ردیف از ال ای دی های ۳ تایی) که با چسب به یکدیگر متصل می شوند، می باشد که ساختاری بلوکی به آنها می دهد.
   ولتاژ این ال ای دی ها از ۱۲ ولت می باشد ولی جریان آنها با توجه به نوع چیپ به کار رفته درشان، تفاوت دارد و میزان ثابتی را نمیتوان گفت ولی حدودا از ۱۲۰۰ آمپر تا ۲۱۵۰ آمپر می‌توان برای کاربرد های مختلف تهیه کرد و نوع این ال ای دی بلوکی ها اصولا از جنس آلومینیوم می باشد.

   ال ای دی بلوکی ها در انواع مختلفی وجود دارند که عبارتند از:

   1. ال ای دی بلوکی تک رنگ: این نوع بلوک ها فقط قادر به نمایش یک رنگ هستند، معمولاً قرمز، سبز یا آبی.
   2. ال ای دی بلوکی چند رنگ: این نوع بلوک ها قادر به نمایش چند رنگ هستند، با استفاده از ترکیب رنگ های پایه مانند قرمز، سبز و آبی و آرجی بی می توان رنگ های مختلف را تولید کرد
   3. ال ای دی بلوکی شفاف: این نوع بلوک ها دارای یک پوشش شفاف هستند که به آن اجازه می دهد تا نور LED ها به خوبی از طریق آن عبور کند و تصویر یا متن را به خوبی نمایش دهد.
   4. ال ای دی بلوکی فرمت بزرگ: این نوع بلوک ها در ابعاد بزرگتری قابل تهیه هستند و برای استفاده در تابلوهای بزرگ و تبلیغات خارجی مناسب هستند
   5. ال ای دی بلوکی منعطف: این نوع بلوک ها از مواد منعطف ساخته شده اند و قابلیت انعطاف پذیری دارند، بنابراین می توانند در ساختار های خمیده و منحنی استفاده شوند.
   6. ال ای دی بلوکی ضد آب: این نوع بلوک ها دارای پوشش ضد آب هستند و می توانند در برخی از برنامه های خارجی و محیط های مرطوب استفاده شوند.
   7. ال ای دی بلوکی با قابلیت تنظیم روشنایی: برخی از بلوک ها قابلیت تنظیم روشنایی را دارند، به این صورت که می توانند شدت نور LED ها را تغییر دهند و بر اساس نیاز به روشنایی مورد نظر تنظیم شوند.
   ال ای دی اینجکشن 
   ال ای دی اینجکشن یا LED Injection ، نوعی ال ای دی است که در آن نور LED ها درون یک قطعه رزین قرار می گیرند. این رزین علاوه بر حفاظت از LED ها در برابر آب و گرد و غبار، به آنها شفافیت و براقیت بیشتری می بخشد. این نوع بلوک ها معمولاً در تابلوهای نمایشگر و تبلیغات استفاده می شوند.
   ال ای دی رزین دار
   ال ای دی رزین دار یا LED Resin Filled ، نوعی ال ای دی است که در آن نور LED ها درون یک قطعه رزین پر شده قرار می گیرند. این رزین علاوه بر حفاظت از LED ها در برابر آب و گرد و غبار، به آنها شفافیت و براقیت بیشتری می بخشد. این نوع ال ای دی ها معمولاً در برخی کاربردهای خاص مانند نورپردازی، تابلوهای نمایشگر و تبلیغات استفاده می شوند.

   مزایای استفاده از ال ای دی بلوکی


   1. مقاومت بالا در برابر آب و گرد و غبار: رزین پر شده باعث می شود که LED ها مقاومت بیشتری در برابر آب، گرد و غبار و سایر عوامل محیطی داشته باشند. این به معنی افزایش عمر LED ها و کاهش نیاز به تعمیر و نگهداری است.
   2. شفافیت و براقیت بیشتر: رزین پر شده باعث می شود نور LED ها به صورت یکنواخت و با قدرت بیشتری منتشر شوند. این باعث می شود که نورپردازی و تابلوهای نمایشگر با کیفیت بهتری ارائه شود.
   3. مقاومت بالا در برابر ضربه: رزین پر شده باعث می شود که LED ها در برابر ضربات و شوک های مکانیکی مقاومت بیشتری داشته باشند. این باعث می شود که ال ای دی ها در محیط های خارجی یا با تردد بالا بتوانند به خوبی عمل کنند.
   4. قابلیت انعطاف پذیری: رزین پر شده از جنس اپوکسی است که قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارد. این باعث می شود که LED ها در اشکال و طرح های مختلف قرار گیرند و به راحتی در هر نوع سطحی نصب شوند.
   5. کارایی بالا: ال ای دی های رزین دار معمولاً از تکنولوژی SMD استفاده می کنند که باعث می شود که کارایی آنها بسیار بالا باشد. به علاوه، رزین پر شده باعث می شود که حرارت تولید شده توسط LED ها به خوبی ترکیب شود و به صورت موثری تخلیه شود.


   کاربرد ال ای دی های بلوکی

   قطعا شما با انواع تابلو های مغازه ها آشنا هستید چه از نوع تابلو روان ها و چه تابلو های سر در مغازه ها و فروشگاه های مختلف.بیشتر این تابلو ها نورشان از ال ای دی های بلوکی تامین می شود یعنی بعد از برش حروف و اعداد ساخته شده برای دیده شدن و وضوح بیشتر، در داخل این حروف و اعداد ها از ال ای دی های بلوکی استفاده می کنند.
   نام این تابلو ها چلنیوم می باشد که در حال حاضر قسمت بسیار زیادی از کاربرد ال ای دی بلوکی ها را شامل میشود.
   از دیگر کاربرد های این ال ای دی ها استفاده در نور و روشنایی محیط، دیزاین و طراحی داخلی منازل و محیط کاری، ویترین مغازه ها، آکواریم و استخر ها و محیط هایی که نیاز به نور بیشتری دارند می باشد.
   خرید هر یک از نوع ها و انواع چیپ های ال ای دی های بلوکی با توجه به نوع کاربردی که برای آن در نظر گرفته شده اند باید صورت گیرد و تصمیم بر عهده شما عزیزان خواهد بود.

   خرید ال ای دی بلوکی در فروشگاه باران الکترونیک

   ال ای دی بلوکی کاربرد زیادی در صنعت روشنایی دارد. فروشگاه باران الکترونیک در فروش ال ای دی چراغ بلوکی با بالاترین کیفیت و با در نظر گرفتن نیاز کاربران تلاش دارد محصولی با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار دهد. همچنین شما می‌توانید با توجه به نیاز خود از قسمت فیلترهایی که در سمت راست این صفحه درج شده محصول مورد نظر خود را راحت تر پیدا کنید و از خرید خود لذت ببرید.
   ال ای دی بلوکی
   بر اساس رنگ
   ولتاژ
   جریان مصرفی
   توان مصرفی
   تعداد بلوک
   درجه حرارت رنگ
   طیف نوری
   شارنوری
   خیر
   بله