ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM 4054 220V
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۶۱,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات آرجی بی
  ال ای دی های پاور 10 وات آرجی بی
  LED 10W RGB 2525 RGB
  LED ۱۰W RGB ۲۵۲۵ RGB
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 10 وات آفتابی
  LED 10W WW 4054 220V
  LED ۱۰W WW ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 10 وات آفتابی
  led 10W WW 220V
  led ۱۰W WW ۲۲۰V
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات سفید آفتابی
  ال ای دی های پاور 10 وات سفید آفتابی
  ال ای دی 10 وات
  ال ای دی ۱۰ وات
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات سفید مهتابی
  ال ای دی های پاور 10 وات سفید مهتابی
  ال ای دی 10 وات
  ال ای دی ۱۰ وات
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات سفید مهتابی
  ال ای دی های پاور 10 وات سفید مهتابی
  LED 10W W 4054 220V
  LED ۱۰W W ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 100W 400-840NM 220V
  LED ۱۰۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۳۷۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات سفید
  ال ای دی های پاور 100 وات سفید
  LED 100W W F135-100 220V
  LED ۱۰۰W W F۱۳۵-۱۰۰ ۲۲۰V
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات سفید
  ال ای دی های پاور 100 وات سفید
  LED 100W W 105*100/5 220V
  LED ۱۰۰W W ۱۰۵*۱۰۰/۵ ۲۲۰V
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات سفید آفتابی
  ال ای دی های پاور 100 وات سفید آفتابی
  LED 100W WW F45-160 220V
  LED ۱۰۰W WW F۴۵-۱۶۰ ۲۲۰V
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات سفید مهتابی
  ال ای دی های پاور 100 وات سفید مهتابی
  LED 100W W F45-160 220V
  LED ۱۰۰W W F۴۵-۱۶۰ ۲۲۰V
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 150 وات سفید
  ال ای دی های پاور 150 وات سفید
  LED 150W W F53-190 220V
  LED ۱۵۰W W F۵۳-۱۹۰ ۲۲۰V
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 150 وات سفید
  ال ای دی های پاور 150 وات سفید
  LED 150W W F136-100 220V
  LED ۱۵۰W W F۱۳۶-۱۰۰ ۲۲۰V
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۴۸,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۰,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 4054 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM F5454 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۵۶,۰۰۰ تومان ۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۷,۶۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات آبی
  ال ای دی های پاور 20 وات آبی
  LED 20W BLUE MG 220V
  LED ۲۰W BLUE MG ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 20 وات آفتابی
  LED 20W WW MG 220V
  LED ۲۰W WW MG ۲۲۰V
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 20 وات آفتابی
  LED 20W WW 4054 220V
  LED ۲۰W WW ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 20 وات آفتابی
  LED 20W WW MG 220V
  LED ۲۰W WW MG ۲۲۰V
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات سبز
  ال ای دی های پاور 20 وات سبز
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات سفید
  ال ای دی های پاور 20 وات سفید
  LED 20W W MG 220V
  LED ۲۰W W MG ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات سفید
  ال ای دی های پاور 20 وات سفید
  LED 20W W 4054 220V
  LED ۲۰W W ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات قرمز
  ال ای دی های پاور 20 وات قرمز
  LED 20W RED MG 220V
  LED ۲۰W RED MG ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات قرمزآبی
  ال ای دی های پاور 20 وات قرمزآبی
  ال ای دی 20 وات
  ال ای دی ۲۰ وات
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM 4054 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۷۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۶۱,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM F5454 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۸۸,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۷۴,۸۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات آبی
  ال ای دی های پاور 30 وات آبی
  LED 30W BLUE MG 220V
  LED ۳۰W BLUE MG ۲۲۰V
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 30 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات آفتابی
  ال ای دی های پاور 30 وات آفتابی
  LED 30W WW 4054 220V
  LED ۳۰W WW ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۹۰,۴۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات سبز
  ال ای دی های پاور 30 وات سبز
  LED 30W GREEN MG 220V
  LED ۳۰W GREEN MG ۲۲۰V
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات سفید
  ال ای دی های پاور 30 وات سفید
  LED 30W W F40-90 220V
  LED ۳۰W W F۴۰-۹۰ ۲۲۰V
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات سفید
  ال ای دی های پاور 30 وات سفید
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات سفید
  ال ای دی های پاور 30 وات سفید
  101003200
  ۱۰۱۰۰۳۲۰۰
  ۹۰,۴۰۰ تومان

   ال ای دی های پاور 220 ولت

   ال ای دی های پاور 220 ولت
   خیر
   بله