ال ای دی استریپ بلک لایت 12 ولت 120 عددی 5 میل 2835
  ال ای دی استریپ بلک لایت 12 ولت 120 عددی 5 میل 2835
  LED STRIP 2835 120LED UV-300-395NM-5M
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED UV-۳۰۰-۳۹۵NM-۵M
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل آبی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل آبی 2835
  LED STRIP BLUE 12V 120LED 2835
  LED STRIP BLUE ۱۲V ۱۲۰LED ۲۸۳۵
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید یخی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید یخی 2835
  LED STRIP 2835 120LED CW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED CW
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل قرمز 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل قرمز 2835
  LED STRIP 12V RED
  LED STRIP ۱۲V RED
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آفتابی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آفتابی 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED 5M WW-6000-6500K
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED ۵M WW-۶۰۰۰-۶۵۰۰K
  ۳۸۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED 5MMW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED ۵MMW
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید نچرال 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید نچرال 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED 5M NW-5M-4000-4500K
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED ۵M NW-۵M-۴۰۰۰-۴۵۰۰K
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید یخی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید یخی 2835
  LED STRIP 220V 2835 120LED5 CW
  LED STRIP ۲۲۰V ۲۸۳۵ ۱۲۰LED۵ CW
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل آرجی بی 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل آرجی بی 5050
  LED STRIP 5050 RGB
  LED STRIP ۵۰۵۰ RGB
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل زرد 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل زرد 5050
  LED STRIP 5050 YELLOW
  LED STRIP ۵۰۵۰ YELLOW
  ۳۱۰,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سبز 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سبز 5050
  LED STRIP 5050 GREEN
  LED STRIP ۵۰۵۰ GREEN
  ۳۱۰,۵۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 S 60LED W-10M-6000-6500K
  LED STRIP ۲۸۳۵ S ۶۰LED W-۱۰M-۶۰۰۰-۶۵۰۰K
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 5050
  LED STRIP 5050 W WHITE
  LED STRIP ۵۰۵۰ W WHITE
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل صورتی 5050 مخصوص آکواریوم
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل صورتی 5050 مخصوص آکواریوم
  LED STRIP 5050 RED+BLUE
  LED STRIP ۵۰۵۰ RED+BLUE
  ۴۶۸,۰۰۰ تومان ۷۰,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۳۹۷,۸۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 8 میل آفتابی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 8 میل آفتابی 2835
  3000-3500k LED STRIP 2835 S 60LED WW-10m
  ۳۰۰۰-۳۵۰۰k LED STRIP ۲۸۳۵ S ۶۰LED WW-۱۰m
  ۴۷۷,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12ولت 240 عددی 8 میل آفتابی 2835
  ال ای دی نواری 12ولت 240 عددی 8 میل آفتابی 2835
  LED STRIP 2835 240LED WW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۲۴۰LED WW
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12ولت 240 عددی 8 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12ولت 240 عددی 8 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 240LED W
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۲۴۰LED W
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل ICE 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل ICE 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED ICE
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED ICE
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل آفتابی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل آفتابی 2835
  LED STRIP WW 12V 120LED 2535
  LED STRIP WW ۱۲V ۱۲۰LED ۲۵۳۵
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سبز 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سبز 2835
  LED STRIP 12V GREEN
  LED STRIP ۱۲V GREEN
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 120LED W
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED W
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 S 120LED W-6000-6500k-10m
  LED STRIP ۲۸۳۵ S ۱۲۰LED W-۶۰۰۰-۶۵۰۰k-۱۰m
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید نچرال 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 10 میل سفید نچرال 2835
  LED STRIP 2835 120LED NW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED NW
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آبی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل آبی 2835
  LED STRIP 2835 120LED 5MM BLUE
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED ۵MM BLUE
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سبز 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سبز 2835
  LED STRIP 2835 120LED 5M GREEN
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED ۵M GREEN
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل سفید 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED 5M W-3000-3500k
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED ۵M W-۳۰۰۰-۳۵۰۰k
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل قرمز 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 5 میل قرمز 2835
  LED STRIP 2835 120LED 5MM RED
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲۰LED ۵MM RED
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 8 میل آفتابی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 120 عددی 8 میل آفتابی 2835
  LED STRIP 2835 S 120LED WW-10m-3000-35000k
  LED STRIP ۲۸۳۵ S ۱۲۰LED WW-۱۰m-۳۰۰۰-۳۵۰۰۰k
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 240 عددی 10 میل سفید نچرال 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 240 عددی 10 میل سفید نچرال 2835
  LED STRIP 2835 240LED NW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۲۴۰LED NW
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 240 عددی 10 میل سفید یخی 2835
  ال ای دی نواری 12 ولت 240 عددی 10 میل سفید یخی 2835
  LED STRIP 2835 240LED CW
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۲۴۰LED CW
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل آبی 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل آبی 5050
  LED STRIP 5050 BLUE
  LED STRIP ۵۰۵۰ BLUE
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل سفید 5050
  LED STRIP 5050 WHITE
  LED STRIP ۵۰۵۰ WHITE
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل قرمز 5050
  ال ای دی نواری 12 ولت 60 عددی 10 میل قرمز 5050
  LED STRIP 5050 RED
  LED STRIP ۵۰۵۰ RED
  ناموجود
  ال ای دی نواری 12ولت 120 عددی 10 میل امبر 2835
  ال ای دی نواری 12ولت 120 عددی 10 میل امبر 2835
  LED STRIP 2835 12V 120LED YELL
  LED STRIP ۲۸۳۵ ۱۲V ۱۲۰LED YELL
  ناموجود

   ال ای دی نواری 12 ولت

   ال ای دی نواری 12 ولت
   خیر
   بله