COB 12V 100x100رینگی
  COB 12V 100x100رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان ۳۴,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳۰۷,۸۰۰ تومان
  COB 12V 110x110رینگی
  COB 12V 110x110رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۱۰,۶۰۰ تومان
  COB 12V 120x120رینگی
  COB 12V 120x120رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۴۷,۵۰۰ تومان ۲۴,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۲۲,۷۵۰ تومان
  COB 12V 30x30رینگی آبی
  COB 12V 30x30رینگی آبی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۹۹,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸۹,۱۰۰ تومان
  COB 12V 40x40رینگی
  COB 12V 40x40رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۰۵,۳۰۰ تومان
  COB 12V 45x45رینگی
  COB 12V 45x45رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱۳,۴۰۰ تومان
  COB 12V 50x50رینگی
  COB 12V 50x50رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۲۹,۶۰۰ تومان
  COB 12V 60x60رینگی
  COB 12V 60x60رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴۵,۸۰۰ تومان
  COB 12V 65x65رینگی
  COB 12V 65x65رینگی
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۵۳,۹۰۰ تومان
  COB 20W 400-840NM 2525
  COB 20W 400-840NM 2525
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱۳,۴۰۰ تومان
  COB 30W 400-840NM 2525
  COB 30W 400-840NM 2525
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴۵,۸۰۰ تومان
  COB 30W WW 8CM 220V
  COB 30W WW 8CM 220V
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  COB 50W 400-840NM 1919
  COB 50W 400-840NM 1919
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۸۶,۳۰۰ تومان
  COB 50W 400-840NM 2525
  COB 50W 400-840NM 2525
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ال ای دی cob رشد گیاه
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۸۶,۳۰۰ تومان
  COB 50W W 8CM 220V
  COB 50W W 8CM 220V
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۹۷,۲۰۰ تومان
  COB 50W WW 8CM 220V
  COB 50W WW 8CM 220V
  ال ای دی COB
  ال ای دی COB
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۹۷,۲۰۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 1 وات 1310
  ال ای دی COB آبی 1 وات 1310
  COB 1W BLUE LY 1310
  COB ۱W BLUE LY ۱۳۱۰
  ۹,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸,۱۰۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 10 وات
  ال ای دی COB آبی 10 وات
  COB 10W BLUE 220V
  COB ۱۰W BLUE ۲۲۰V
  ۵۴,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۸,۶۰۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 10 وات 2020
  ال ای دی COB آبی 10 وات 2020
  COB 10W BLUE 2020 LY
  COB ۱۰W BLUE ۲۰۲۰ LY
  ۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۰,۵۰۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 12 وات
  ال ای دی COB آبی 12 وات
  COB 12W BLUE 220V
  COB ۱۲W BLUE ۲۲۰V
  ۶۳,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۵۶,۷۰۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 3 وات
  ال ای دی COB آبی 3 وات
  COB 3W BLUE 220V
  COB ۳W BLUE ۲۲۰V
  ۲۷,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۴,۳۰۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 3 وات 1414
  ال ای دی COB آبی 3 وات 1414
  COB 3W BLUE 1414 LY
  COB ۳W BLUE ۱۴۱۴ LY
  ۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 3 وات 2020
  ال ای دی COB آبی 3 وات 2020
  COB 3W BLUE 2020 MG
  COB ۳W BLUE ۲۰۲۰ MG
  ۱۵,۳۰۰ تومان ۱,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۳,۷۷۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 5 وات
  ال ای دی COB آبی 5 وات
  COB 5W BLUE 220V
  COB ۵W BLUE ۲۲۰V
  ۳۶,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳۲,۴۰۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 5 وات 1414
  ال ای دی COB آبی 5 وات 1414
  COB 5W BLUE 1414 LY
  COB ۵W BLUE ۱۴۱۴ LY
  ۲۹,۷۰۰ تومان ۲,۹۷۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۶,۷۳۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 5 وات 2020
  ال ای دی COB آبی 5 وات 2020
  COB 5W BULE 2020 MG
  COB ۵W BULE ۲۰۲۰ MG
  ۱۴,۴۰۰ تومان ۱,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۲,۹۶۰ تومان
  ال ای دی COB آبی 7 وات 1414
  ال ای دی COB آبی 7 وات 1414
  COB 7W BLUE 1414 LY
  COB ۷W BLUE ۱۴۱۴ LY
  ۴۱,۴۰۰ تومان ۴,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳۷,۲۶۰ تومان
  ال ای دی COB آفتابی 1 وات 1310
  ال ای دی COB آفتابی 1 وات 1310
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۹,۰۰۰ تومان ۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸,۱۰۰ تومان
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 1313
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 1313
  COB 10W WW 1313 MG
  COB ۱۰W WW ۱۳۱۳ MG
  ۲۱,۱۵۰ تومان ۲,۱۱۵ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۹,۰۳۵ تومان
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 1414
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 1414
  COB 10W WW 1414 XY 29-32V
  COB ۱۰W WW ۱۴۱۴ XY ۲۹-۳۲V
  ۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۰,۵۰۰ تومان
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 1919
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 1919
  COB 10W WW 1919 MG
  COB ۱۰W WW ۱۹۱۹ MG
  ۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 2020
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 2020
  COB 10W WW 2020 XY 29-32V
  COB ۱۰W WW ۲۰۲۰ XY ۲۹-۳۲V
  ۶۳,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۵۶,۷۰۰ تومان
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 2020
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 2020
  COB 10W WW 2020 MG
  COB ۱۰W WW ۲۰۲۰ MG
  ۲۵,۲۰۰ تومان ۲,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۲,۶۸۰ تومان
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 2820
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 2820
  ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۳,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۵۶,۷۰۰ تومان
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 2820
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 2820
  COB 10W WW 2820 MG
  COB ۱۰W WW ۲۸۲۰ MG
  ۳۱,۵۰۰ تومان ۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۸,۳۵۰ تومان
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 4032
  ال ای دی COB آفتابی 10 وات 4032
  COB 10W WW 4032 MG
  COB ۱۰W WW ۴۰۳۲ MG
  ۲۸,۸۰۰ تومان ۲,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۵,۹۲۰ تومان

   ال ای دی سی او بی (COB)

   ال ای دی سی او بی (COB LED) چیست؟

   COB LED یک نوع فناوری ال ای دی است که به صورت یک چراغ LED چند رقمی است که تعداد زیادی از چیپ‌های LED را در یک بسته کوچک واحد ترکیب می‌کند. COB به عنوان Chip on Board شناخته می‌شود و به دلیل ترکیب چندین چیپ LED در یک بسته، این فناوری امکان فراهم کردن نور متمرکز و قوی‌تر را فراهم می‌کند. این فناوری به دلیل کارایی بالا، ابعاد کوچک، و توانایی ارائه نور یکنواخت، در بسیاری از بخش‌ها از جمله روشنایی خانگی، نمایشگرها، و صنعت خودرو استفاده می‌شود.

   تاریخچه ال ای دی سی او بی (COB LED)

   تاریخچه فناوری COB LED به دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد، ولی تا اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار نگرفت. این فناوری ابتدا در ژاپن توسعه یافت و سپس به دیگر کشورها منتقل شد. از آن زمان به بعد، COB LED به عنوان یک فناوری پرکاربرد در بسیاری از صنایع شناخته شده است و به طور مداوم در حال توسعه و بهبود است.

   مزایای فناوری COB LED شامل موارد زیر می‌شود:

   1. روشنایی بالا: COB LED دارای توان روشنایی بالا و توانایی انتقال نور به طور یکنواخت است، که آن را به گزینه‌ای مناسب برای بسیاری از کاربردها می‌کند.
   2. کارایی انرژی: COB LED به دلیل بهره‌وری بالای انرژی، مصرف کمتری دارد و از این رو برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها مناسب است.
   3. طول عمر: این فناوری دارای طول عمر بالا و استحکام فوق العاده است و نیاز به تعویض و نگهداری کمتری دارد.
   4. ابعاد کوچک: COB LED دارای ابعاد کوچک و ضخامت کم است که آن را برای استفاده در فضاهای محدود و کاربردهای فضای باز مناسب می‌کند.
   5. رنگبندی: این فناوری قابلیت تولید رنگ‌های مختلف را دارد و می‌تواند در محیط‌ها و کاربردهای مختلف استفاده شود.
   6. عدم اشعه‌زنی: COB LED بدون حاشیه نور و اشعه‌زنی است که آن را برای کاربردهای نورپردازی دقیق و حساس مناسب می‌کند.

   معایب ال ای دی COB

   1. در صورت استفاده نکردن از زیر لایه سرامیکی دمای ال ای دی ها بالا می رود و این امر به دلیل پایین آوردن هزینه هاست که کارخانه های مختلف اقدام به تولید با زیر لایه آلومینیومی می‌کنند.
   2. استفاده کردن از زیر لایه های آلومینیومی باعث کاهش مقاومت دما در چیپ ها می شود که این اتفاق ممکن است باعث خراب شدن ال ای دی و از بین رفتن روشنایی مناسب آن شود.
   3. قیمت بالای زیر لایه های سرامیکی و عدم تقاضا مشتری برای توان های کمتر از ۲ وات.
   از ال ای دی های COB در موارد بسیار استفاده می شود زیرا که برخلاف سایر ال ای دی ها مانند SMB ، که داری نور متمرکز و گاها آسیب زننده به بینایی هستند، این ال ای دی های COB با پخش کردن نور در سطح بیشتری این مشکل را رفع کرده اند.برای خرید این ال ای دی ها حتما به میزان توان مصرفی مورد نیاز خود دقت کنید و همانند سایر وسایل روشنایی، از منبع تغذیه مناسب برای آنها استفاده نمایید.

   کاربرد های ال ای دی سی او بی (COB LED)

   1. کشتیرانی و صنعت هواپیمایی
   2. شرکت های تولید تلفن های هوشمند
   3. لامپ های ال ای دی COB برای روشن کردن محیط در مساحت بیشتر می باشند
   4. نما و روشنایی داخلی ساختمان و نما و روشنایی خارجی ساختمان ها
   5. پروژکتور های COB 

   ال ای دی cob از نظر ساختاری

   ال ای دی های تراشه بر روی برد، همان طور که از نامشان پیداست از تعدادی چیپ بر روی یک مدار به صورت کنار هم و پیوسته تشکیل شده اند اما تفاوتشان با انواع دیگر، در این است که پایه متصل کننده این ال ای وی ها بسیار کوچک می باشد و به همین دلیل ظاهری یکدست به این نوار ها می دهد و همچنین با این قابلیت، محصول کوچکتر و سبک تر ارائه می شود و برای بسیاری از کاربرد هایی که نیاز به دقت در جزئیات در آنها وجود دارد، حائز اهمیت است.
   در ساختار مدار های مختلف ال ای دی ها معمولا چیپ ها را توسط چسب رسانا یا نارسانا به لایه زیر که دارای سیم های جریان دهنده انرژی الکتریکی هستند،متصل می کنند اما در ال ای دی COB چیپ ها مستقیما برروی زیر لایه متصل می شوند وبه وسیله ژل سیلیکا یا رزین آپوکسی پوشانده می شوند تا از آسیب های محیطی و همچنین از ورود گاز های خورنده تراشه و همینطور رطوبت و آسیب فیزیکی جلوگیری کند.
   این ال ای دی ها با داشتن مساحت پخش کنندگی نور بیشتر از ال ای دی های دیگر،باعث ایجاد روشنایی ملایم تر و همچنین نسبتا غیر متمرکز تر می شوند که همین امر از هدردهی نور و انرژی جلوگیری میکند.کنار هم قرار گرفتن ال ای دی ها به تعداد زیاد و با فاصله کم، باعث تولید نوری یک دست می شوند.

   خرید و قیمت ال ای دی COB در فروشگاه باران الکترونیک

   همانطور که می‌دانید ال ای دی های COB دارای کاربردهای متنوعی می‌باشند.فروشگاه باران الکترونیک تلاش دارد با عرضه بهترین قطعات و ال ای دی های کاربردی توجه کاربران را جلب کند و کاربران بتوانند باتوجه به نیاز خود ال ای دی های COB را انتخاب و خریداری کنند.

   ال ای دی سی ‌او بی LED COB
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله