ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 50CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۵۰CM ۲۲۰V
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 1M 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۱M ۲۲۰V
  ۱۹۱,۴۰۰ تومان ۲۸,۷۱۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۶۲,۶۹۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 220 ولت رشد گیاه
  LED 2835 PLANT LAMP 30CM 220V
  LED ۲۸۳۵ PLANT LAMP ۳۰CM ۲۲۰V
  ۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۴۲,۵۰۰ تومان
  ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030 رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی 3 ولت 1 وات 3030 رشد گیاه
  اس ام دی رشد گیاه
  اس ام دی رشد گیاه
  ۱۳,۰۵۰ تومان ۱,۹۵۸ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۱,۰۹۳ تومان
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  ال ای دی اس ام دی قرمزآبی 220 ولت 100 وات رشد گیاه
  LED SMD 100W RED BULE 600 220V
  LED SMD ۱۰۰W RED BULE ۶۰۰ ۲۲۰V
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 400-840نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM LENS 9-12V
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM LENS ۹-۱۲V
  ۲۴۳,۶۰۰ تومان ۲۴,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۱۹,۲۴۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM MG 45MIL
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL
  ۱۳۰,۵۰۰ تومان ۱۳,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۱۷,۴۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 10 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 10W 400-840NM MG 33MIL
  LED ۱۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۳۳MIL
  ۸۷,۰۰۰ تومان ۸,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۷۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 390-395 نانومتر یووی فرابنفش رشد گیاه
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۱,۰۸۷,۵۰۰ تومان ۱۰۸,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۹۷۸,۷۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۴,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳۱۳,۲۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 100W 400-840NM 220V
  LED ۱۰۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۴۷۸,۵۰۰ تومان ۴۷,۸۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۳۰,۶۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 100 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 100 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی 100 وات
  ال ای دی ۱۰۰ وات
  ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۷۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۵۲,۲۰۰ تومان ۵,۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۶,۹۸۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL ۳۲-۳۶V
  ۶۹,۶۰۰ تومان ۶,۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۶۲,۶۴۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 4054 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۴۳,۵۰۰ تومان ۴,۳۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۳۹,۱۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM F5454 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۶۰,۹۰۰ تومان ۶,۰۹۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۵۴,۸۱۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور 30 وات 395 - 390 نانومتر رشد گیاه یووی
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۴۵۲,۴۰۰ تومان ۴۵,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۰۷,۱۶۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۸۷,۰۰۰ تومان ۸,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۷۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL ۳۲-۳۶V
  ۱۰۴,۴۰۰ تومان ۱۰,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۹۳,۹۶۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM 4054 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۴۰۵۴ ۲۲۰V
  ۷۸,۳۰۰ تومان ۷,۸۳۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۷۰,۴۷۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 30W 400-840NM F5454 220V
  LED ۳۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۹۵,۷۰۰ تومان ۹,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۸۶,۱۳۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور 30 وات رشد گیاه مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان ۳۰,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۷۴,۰۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 30 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 30 وات مخصوص رشد گیاه
  LED MIX COLOR 30W
  LED MIX COLOR ۳۰W
  ۷۳۹,۵۰۰ تومان ۷۳,۹۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۶۶۵,۵۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-840 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 400-840 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 5852 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۵۸۵۲ ۲۲۰V
  ۸۷,۰۰۰ تومان ۸,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۷۸,۳۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۶۲,۶۴۰ تومان ۶,۲۶۴ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۵۶,۳۷۶ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM MG 45MIL 32-36V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM MG ۴۵MIL ۳۲-۳۶V
  ۱۷۴,۰۰۰ تومان ۱۷,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۵۶,۶۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۵۶,۶۰۰ تومان ۱۵,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۴۰,۹۴۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۲۲۶,۲۰۰ تومان ۲۲,۶۲۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۰۳,۵۸۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات 840-380 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM F5454 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM F۵۴۵۴ ۲۲۰V
  ۱۴۷,۹۰۰ تومان ۱۴,۷۹۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۳۳,۱۱۰ تومان
  ال ای دی های پاور 50 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی های پاور 50 وات مخصوص رشد گیاه
  ال ای دی 50 وات
  ال ای دی ۵۰ وات
  ۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱,۰۱۷,۹۰۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 20W 400-840NM 220V
  LED ۲۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۲۰۸,۸۰۰ تومان ۲۰,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۸۷,۹۲۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 20 وات رشد گیاه سفید مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۲۰۸,۸۰۰ تومان ۲۰,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۸۷,۹۲۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ال ای دی رشد گیاه
  ۱۹۱,۴۰۰ تومان ۱۹,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۷۲,۲۶۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 30 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور
  ال ای دی های پاور
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان ۳۰,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۷۴,۰۵۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات 840 - 400 نانومتر رشد گیاه
  LED 50W 400-840NM 220V
  LED ۵۰W ۴۰۰-۸۴۰NM ۲۲۰V
  ۲۴۳,۶۰۰ تومان ۲۴,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۲۱۹,۲۴۰ تومان
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم
  ال ای دی های پاور آنتی شوک 50 وات رشد گیاه سفید طبیعی مخصوص آکواریوم
  لامپ ال ای دی های پاور
  لامپ ال ای دی های پاور
  ۴۷۸,۵۰۰ تومان ۴۷,۸۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۴۳۰,۶۵۰ تومان

   ال ای دی رشد گیاه

   ال ای دی های مخصوص رشد گیاه؟

   1. ال ای دی اس ام دی (SMD)
   2. ال ای دی های پاور 
   3. پاور ال ای دی

   ال ای دی رشد گیاه چیست؟

   ال ای دی های رشد گیاه یک فناوری نورپردازی است که برای تسهیل رشد و توسعه گیاهان در شرایط داخلی استفاده می‌شود. این فناوری از نورهای قرمز، آبی و سبز بهره می‌برد که به طور مستقیم بر رشد گیاهان تأثیر مثبت دارند. طیف نوری این ال ای دی ها به گیاهان کمک می‌کند تا فعالیت فتوسنتزی خود را بهبود بخشند و رشد بهتری داشته باشند. ال ای دی های رشد گیاه با انرژی کمتری کار می‌کنند و حرارت کمتری تولید می‌کنند، که این امر منجر به کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود کارایی سیستم رشد گیاه می‌شود.

   ال ای دی آنتی شوک گیاهان

   ال ای دی های رشد گیاه آنتی شوک، نوعی ال ای دی هستند که برای کاهش تأثیرات نوسانات نوری و حرارتی بر روی گیاهان استفاده می‌شوند. این ال ای دی ها با ارائه یک نور پایدار و ثابت به گیاهان، از تنش‌های نوری و حرارتی جلوگیری می‌کنند و باعث رشد سالم‌تر و بهتر گیاهان می‌شوند. این ال ای دی ها همچنین دارای قابلیت کنترل دمای نور و تنظیم نور مناسب برای گیاهان هستند تا از خطرات نور زیاد یا کم جلوگیری کنند. به این ترتیب، ال ای دی های رشد گیاه آنتی شوک می‌توانند بهبود کارایی و سلامت گیاهان را تضمین کنند.

   کاربرد ال ای دی رشد گیاه

   ال ای دی های پاور برای رشد گیاهان در بخش‌های مختلفی از کشاورزی و باغبانی استفاده می‌شوند. این شامل کشت و صنعت گلخانه‌ای ، کشت هیدروپونیک و کشت عمودی (vertical farming) می‌شود. همچنین، ال ای دی های پاور به عنوان نور پرورشی در خانه‌ها و محیط‌های داخلی نیز استفاده می‌شوند تا گیاهان آپارتمانی و گل‌های زینتی در شرایط نوری مناسب رشد کنند.
   با توجه به اینکه ال ای دی های پاور دارای مصرف انرژی کمتر، عمر طولانی‌تر و حرارت تولید شده کمتر هستند، استفاده از آنها برای رشد گیاهان به علاوه‌ای بر بهبود کارایی و عملکرد گیاهان، باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و هزینه‌های مرتبط با نورپردازی می‌شود.
   با توجه به اینکه ال ای دی های پاور قابلیت تنظیم شدت نور و مدت زمان روشنایی را دارند، می‌توانند به صورت دقیق نور مورد نیاز گیاهان را فراهم کنند و در نتیجه بهبود رشد، عملکرد و کیفیت محصولات را تضمین کنند.

   مزایای ال ای دی رشد گیاه

   1. کاهش مصرف انرژی: ال ای دی ها با مصرف انرژی کمتر نسبت به منابع نور سنتی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های مرتبط با نورپردازی را فراهم می‌کنند
   2. عمر طولانی: ال ای دی ها دارای عمر طولانی‌تری نسبت به منابع نور سنتی هستند، که منجر به کاهش هزینه‌های تعویض و نگهداری می‌شود.
   3. کمترین تولید حرارت: ال ای دی ها دارای تولید حرارت کمتری نسبت به منابع نور سنتی هستند، که می‌تواند به جلوگیری از گرم شدن بیش از حد محیط کشت و کاهش خطرات مرتبط با حرارت کمک کند
   4. قابلیت تنظیم شدت نور: ال ای دی ها قابلیت تنظیم شدت نور و مدت زمان روشنایی را دارند، که به صورت دقیق نور مورد نیاز گیاهان را فراهم می‌کنند و در نتیجه بهبود رشد، عملکرد و کیفیت محصولات را تضمین می‌کنند.
   5. کارایی بالا: ال ای دی ها باعث بهبود کارایی و عملکرد گیاهان در بخش‌های مختلف کشاورزی و باغبانی مانند کشت گلخانه‌ای، هیدروپونیک و کشت عمودی می‌شوند.

   رنگبندی ال ای دی های رشد گیاه

   1. نور آبی: این نور موجب رشد برگ‌ها و ساقه‌های گیاه می‌شود.
   2. نور قرمز: این نور موجب تشکیل گل و میوه در گیاهان می‌شود.
   3. نور سفید: این نور مناسب برای رشد کلی گیاهان است و می‌تواند به عنوان نور اصلی برای رشد گیاهان استفاده شود.
   4.  نور UV: این نور می‌تواند برای افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها و آفات مورد استفاده قرار گیرد.
   5. نور فرابنفش: این نور می‌تواند برای تحریک رشد و تولید مواد مختلف در گیاهان استفاده شود.
   6. نور زرد: این نور ممکن است برای تنظیم فعالیت های فیزیولوژیکی گیاهان مفید باشد.
   7.  نور سبز: این نور ممکن است برای فتوسنتز و تولید انرژی در گیاهان مفید باشد.
   8. نور آبی-سبز: این نور ممکن است برای تنظیم رشد و توسعه گیاهان مفید باشد.
   9.  نور قرمز-فرابنفش: این نور ممکن است برای افزایش عملکرد و تولید محصولات گیاهان مفید باشد.
   10.  نور کم‌موج: این نور ممکن است برای تنظیم فعالیت های فیزیولوژیکی گیاهان مفید باشد.

   خرید و قیمت ال ای دی رشد گیاه در فروشگاه باران الکترونیک

   فروشگاه باران الکترونیک ارائه دهنده قطعات نورپردازی از جمله ال ای دی های پاور ، ال ای دی اس ام دی ، پاور ال ای دی و ال ای دی استریپ می‌باشد. همچنین شما عزیزان می‌توانید با توجه به نیاز خود برای بهبود عملکرد گیاهان خود از ال ای دی های رشد گیاه استفاده کنید. فروشگاه باران الکترونیک تلاش دارد که محصولات خود را به بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت به مشتریان خود عرضه کند.

   ال ای دی رشد گیاه
   خیر
   بله