LED PCB 1W W 28LED آماده
  LED PCB 1W W 28LED آماده ال ای دی پاور 1 وات
  ال ای دی پاور ۱ وات
  ال ای دی پاور
  ۲۵,۱۲۰ تومان
  LED PCB 3W W آماده
  LED PCB 3W W آماده ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ال ای دی پاور
  ۳,۳۵۰ تومان
  LED PCB 3W WW آماده
  LED PCB 3W WW آماده ال ای دی پاور 3 وات
  ال ای دی پاور ۳ وات
  ال ای دی پاور
  ۳,۳۵۰ تومان
  PCB 0272 18W
  PCB 0272 18W 105001070
  ۱۰۵۰۰۱۰۷۰
  ۱۰۵۰۰۱۰۷۰
  ۱۳,۴۰۰ تومان
  PCB 0325 12W
  PCB 0325 12W 105001033
  ۱۰۵۰۰۱۰۳۳
  ۱۰۵۰۰۱۰۳۳
  ۱۶,۷۵۰ تومان
  PCB 0398 9W
  PCB 0398 9W 105001081
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۱
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۱
  ۶,۷۰۰ تومان
  PCB 100MM 9W
  PCB 100MM 9W 105001097
  ۱۰۵۰۰۱۰۹۷
  ۱۰۵۰۰۱۰۹۷
  ۱۸,۴۲۰ تومان
  PCB 12W 50CM ایرانی
  PCB 12W 50CM ایرانی 105001066
  ۱۰۵۰۰۱۰۶۶
  ۱۰۵۰۰۱۰۶۶
  ۸,۳۷۰ تومان
  PCB 1W
  PCB 1W 105001001
  ۱۰۵۰۰۱۰۰۱
  ۱۰۵۰۰۱۰۰۱
  ۷۳۰ تومان
  PCB 1W RGB
  PCB 1W RGB 105001002
  ۱۰۵۰۰۱۰۰۲
  ۱۰۵۰۰۱۰۰۲
  ۱,۰۳۰ تومان
  PCB 2424 20W
  PCB 2424 20W 105001013
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۳
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۳
  ۱۰,۰۵۰ تومان
  PCB 2447 30W
  PCB 2447 30W 105001014
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۴
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۴
  ۱۰,۰۵۰ تومان
  PCB 24Wایرانی
  PCB 24Wایرانی 105001078
  ۱۰۵۰۰۱۰۷۸
  ۱۰۵۰۰۱۰۷۸
  ۱۳,۴۰۰ تومان
  PCB 2526 6W RGB
  PCB 2526 6W RGB 105001022
  ۱۰۵۰۰۱۰۲۲
  ۱۰۵۰۰۱۰۲۲
  ۸,۳۷۰ تومان
  PCB 2658 3W RGB
  PCB 2658 3W RGB 105001086
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۶
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۶
  ۵,۰۲۰ تومان
  PCB 3538 12W 1/5CM
  PCB 3538 12W 1/5CM 105001053
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۳
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۳
  ۱۳,۴۰۰ تومان
  PCB 3539 18W 1/5CM
  PCB 3539 18W 1/5CM 105001052
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۲
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۲
  ۱۳,۴۰۰ تومان
  PCB 3540 24W 1/5CM
  PCB 3540 24W 1/5CM 105001051
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۱
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۱
  ۱۳,۴۰۰ تومان
  PCB 3541 36W 1/5CM
  PCB 3541 36W 1/5CM 105001050
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۰
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۰
  ۱۳,۴۰۰ تومان
  PCB 5029 9W RGB
  PCB 5029 9W RGB 105001016
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۶
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۶
  ۱۶,۷۵۰ تومان
  PCB 5030 12W RGB
  PCB 5030 12W RGB 105001017
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۷
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۷
  ۲۰,۱۰۰ تومان
  PCB 5031 18W RGB
  PCB 5031 18W RGB 105001018
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۸
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۸
  ۲۰,۱۰۰ تومان
  PCB 5032 24W RGB
  PCB 5032 24W RGB 105001019
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۹
  ۱۰۵۰۰۱۰۱۹
  ۲۶,۸۰۰ تومان
  PCB 5033 36W RGB
  PCB 5033 36W RGB 105001020
  ۱۰۵۰۰۱۰۲۰
  ۱۰۵۰۰۱۰۲۰
  ۳۰,۱۵۰ تومان
  PCB 5275 30W
  PCB 5275 30W 105001077
  ۱۰۵۰۰۱۰۷۷
  ۱۰۵۰۰۱۰۷۷
  ۲۰,۱۰۰ تومان
  PCB 8003A 7W
  PCB 8003A 7W 105001006
  ۱۰۵۰۰۱۰۰۶
  ۱۰۵۰۰۱۰۰۶
  ۴,۰۲۰ تومان
  PCB 8003C 5W
  PCB 8003C 5W 105001005
  ۱۰۵۰۰۱۰۰۵
  ۱۰۵۰۰۱۰۰۵
  ۴,۱۸۰ تومان
  PCB 8006B 9W
  PCB 8006B 9W 105001082
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۲
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۲
  ۵,۰۲۰ تومان
  PCB 8007A 18W
  PCB 8007A 18W 105001087
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۷
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۷
  ۱۰,۰۵۰ تومان
  PCB 8015 12W 3/3CM
  PCB 8015 12W 3/3CM 105001041
  ۱۰۵۰۰۱۰۴۱
  ۱۰۵۰۰۱۰۴۱
  ۲۳,۴۵۰ تومان
  PCB 8016 18W 3/3CM
  PCB 8016 18W 3/3CM 105001040
  ۱۰۵۰۰۱۰۴۰
  ۱۰۵۰۰۱۰۴۰
  ۲۳,۴۵۰ تومان
  PCB 8017 24W RGB 3/3CM
  PCB 8017 24W RGB 3/3CM 105001044
  ۱۰۵۰۰۱۰۴۴
  ۱۰۵۰۰۱۰۴۴
  ۲۳,۴۵۰ تومان
  PCB 8033 24W RGB
  PCB 8033 24W RGB 105001034
  ۱۰۵۰۰۱۰۳۴
  ۱۰۵۰۰۱۰۳۴
  ۲۵,۱۲۰ تومان
  PCB 8045 6W
  PCB 8045 6W 105001080
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۰
  ۱۰۵۰۰۱۰۸۰
  ۵,۰۲۰ تومان
  PCB 8046 36W RGB
  PCB 8046 36W RGB 105001036
  ۱۰۵۰۰۱۰۳۶
  ۱۰۵۰۰۱۰۳۶
  ۵۰,۲۵۰ تومان
  PCB 8054 5050 30LED
  PCB 8054 5050 30LED 105001057
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۷
  ۱۰۵۰۰۱۰۵۷
  ۸,۳۷۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت pcb
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   بر اساس رنگ