پروژکتور 18 وات لنزدار قرمز بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور 18 وات لنزدار قرمز بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  110001054
  ۱۱۰۰۰۱۰۵۴
  ۲۱۰,۹۰۰ تومان
  پروژکتور 18 وات لنزدار نور طبیعی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور 18 وات لنزدار نور طبیعی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  110001050
  ۱۱۰۰۰۱۰۵۰
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  پروژکتور 80 وات آفتابی
  پروژکتور 80 وات آفتابی
  110001098
  ۱۱۰۰۰۱۰۹۸
  ۳۶۴,۸۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات آبی برند BE
  پروژکتور 10 وات آبی برند BE
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۱۹۳,۸۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات آبی برند بریجلوکس
  پروژکتور 10 وات آبی برند بریجلوکس
  110001012
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۲
  ۲۲۲,۳۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات آفتابی برند BE
  پروژکتور 10 وات آفتابی برند BE
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۱۸۸,۱۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات آفتابی برند بریجلوکس
  پروژکتور 10 وات آفتابی برند بریجلوکس
  110001003
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۳
  ۲۴۶,۸۱۰ تومان
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس 730 نانومتر
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس 730 نانومتر
  110001020
  ۱۱۰۰۰۱۰۲۰
  ۴۳۸,۹۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس 850 نانومتر
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس 850 نانومتر
  110001019
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۹
  ۳۷۰,۵۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس 940 نانومتر
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس 940 نانومتر
  110001018
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۸
  ۳۷۰,۵۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت 730 نانومتر
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت 730 نانومتر
  110001035
  ۱۱۰۰۰۱۰۳۵
  ۴۴۴,۶۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت 850 نانومتر
  پروژکتور 10 وات آی آر برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت 850 نانومتر
  110001037
  ۱۱۰۰۰۱۰۳۷
  ۴۲۷,۵۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات زرد برند BE
  پروژکتور 10 وات زرد برند BE
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات زرد برند بریجلوکس
  پروژکتور 10 وات زرد برند بریجلوکس
  110001006
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۶
  ۲۷۳,۶۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات سبز برند BE
  پروژکتور 10 وات سبز برند BE
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۱۹۳,۸۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات سبز برند بریجلوکس
  پروژکتور 10 وات سبز برند بریجلوکس
  110001010
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۰
  ۲۲۲,۳۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات سبز برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور 10 وات سبز برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۵۰,۸۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات سفید برند BE
  پروژکتور 10 وات سفید برند BE
  110001002
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۲
  ۲۰۵,۲۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات سفید برند بریجلوکس
  پروژکتور 10 وات سفید برند بریجلوکس
  110001001
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۱
  ۲۴۷,۳۸۰ تومان
  پروژکتور 10 وات فول اسپکتروم برند BE
  پروژکتور 10 وات فول اسپکتروم برند BE
  110001016
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۶
  ۱۹۳,۸۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات فول اسپکتروم برند برجیلوکس 12-24 ولت
  پروژکتور 10 وات فول اسپکتروم برند برجیلوکس 12-24 ولت
  پروژکتور رشد گیاه
  پروژکتور رشد گیاه
  ۲۴۵,۱۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات فول اسپکتروم برند بریجلوکس
  پروژکتور 10 وات فول اسپکتروم برند بریجلوکس
  110001015
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۵
  ۳۱۳,۵۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات قرمز برند BE
  پروژکتور 10 وات قرمز برند BE
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۱۹۳,۸۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات قرمز برند بریجلوکس
  پروژکتور 10 وات قرمز برند بریجلوکس
  110001008
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۸
  ۲۷۹,۳۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات قرمز برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور 10 وات قرمز برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۵۰,۸۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات قرمز پُرنور برند BE
  پروژکتور 10 وات قرمز پُرنور برند BE
  پروژکتور رشد گیاه
  پروژکتور رشد گیاه
  ۴۲۷,۵۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات نور طبیعی برند BE
  پروژکتور 10 وات نور طبیعی برند BE
  110001005
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۵
  ۲۱۶,۶۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات نور طبیعی برند بریجلوکس
  پروژکتور 10 وات نور طبیعی برند بریجلوکس
  110001004
  ۱۱۰۰۰۱۰۰۴
  ۲۷۹,۳۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات نور طبیعی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور 10 وات نور طبیعی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۲۲,۳۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات یووی برند BE
  پروژکتور 10 وات یووی برند BE
  110001017
  ۱۱۰۰۰۱۰۱۷
  ۲۵۶,۵۰۰ تومان
  پروژکتور 10 وات یووی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور 10 وات یووی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۷۳,۶۰۰ تومان
  پروژکتور 100 وات آفتابی اس ام دی نگین
  پروژکتور 100 وات آفتابی اس ام دی نگین
  110001101
  ۱۱۰۰۰۱۱۰۱
  ۹۰۴,۸۷۰ تومان
  پروژکتور 100وات رفلکتوردار سفید
  پروژکتور 100وات رفلکتوردار سفید
  خرید پروژکتور ال ای دی
  خرید پروژکتور ال ای دی
  ۹۴۰,۵۰۰ تومان
  پروژکتور 10وات آبی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور 10وات آبی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۵۰,۸۰۰ تومان
  پروژکتور 10وات آفتابی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور 10وات آفتابی برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور ال ای دی
  پروژکتور ال ای دی
  ۲۱۰,۹۰۰ تومان
  پروژکتور 10وات آی آر برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  پروژکتور 10وات آی آر برند بریجلوکس ورودی 12-24 ولت
  110001036
  ۱۱۰۰۰۱۰۳۶
  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

   امروزه برای انتخاب نوع پروژکتور علاوه بر وات های بسیار متنوع و رنگ های مختلف ویژگی های دیگری از جمله نوع چراغ استفاده شده ، لنز پخش کننده نور ، ضد آب بودن یا نبودن ، ولتاژ کاری ، شیشه رفلکس یا ساده پروژکتور و …. نیز حائز اهمیت است. برای انتخاب پروژکتور ، خرید و نصب آن با ما همراه باشید.

   اجزای پروژکتور

   چراغ پروژکتور

   همان منبع نوری است که به هنگام دریافت جریان مناسب، از خود نور ساطع می کند. امروزه اکثرا از لامپ های LED در ساخت پروژکتور استفاده می شود. چراغ یا چیپ توسط سیم های نازکی از جنس آلیاژ طلا، به پایه های پروژکتور متصل شده است.
   علاوه بر مصرف برق بسیار کمی که دارند، قابلیت هایی منحصر به فرد مانند پخش نور یکنواخت، پخش نور موضعی، رنگ بندی بسیار گسترده (از ال ای دی سفید یخی تا سفید گرم)، طول عمر بسیار بالا و روشن شدن بسیار سریعتر از پروژکتور سدیم را به همراه دارند.

   مدار الکترونیکی پروژکتور

   قسمت الکترونیکی یک پروژکتور شامل دو بخش PCB و درایور است. PCB همان برد الکترونیکی است که ال ای دی بر روی آن مونتاژ (لحیم کاری) می شود و درایور هم همان مدار تغذیه پروژکتور می باشد. وظیفه ی درایور، تامین جریان مناسب و ایمن برای تغذیه ی ال ای دی ها است.
   PCB باید حرارت ایجاد شده از (POWER LED) را به خوبی جذب نموده و آن را به بدنه پروژکتور تحویل می دهد. پشت بدنه پروژکتور ها به صورت پره پره طراحی شده تا بیشترین تماس را با هوای مجاور داشته باشد و گرمای ال ای دی ها، به هوا منتقل شود. جنس پی سی بی ها، ترکیبی چند لایه از آلومینیم و عایق الکتریکی (منتقل کننده حرارت اما عایق الکتریکی) می باشد که مداری از جنس مس، بر روی آن طراحی شده است. تعداد ال ای دی هایی که روی PCB مونتاژ می گردد، بر اساس محدودیت های مساحت در دسترس، الکتریکی و حرارتی محاسبه می گردد.
   مدار درایور ال ای دی، باید نوسانات شبکه برق را کنترل نماید و جریانی دقیق و محاسبه شده برای تغذیه ال ای دی ها بسازد. کلیدی ترین نکته در درایور ال ای دی، مساله راندمان الکتریکی آن (مصرف بسیار پایین) است.

   لنز پروژکتور

   برای استفاده از پروژکتور با پخش نور مناسب، باید بتوانیم میزان نور را مهار کنیم. لنز، تنظیم زاویه پخش نور را در پروژکتورها انجام می دهد. هر لنز می تواند بین (5 تا 120) درجه از منبع نور، زاویه پخش ایجاد نماید. پخش نور باید متناسب با محدودیت های مکان نصب پروژکتور، فاصله تا سوژه و نقشه های نورپردازی و روشنایی محیط، طراحی شود.

   بدنه پروژکتور

   با نفوذ رطوبت یا آب به داخل پروژکتور، احتمال دارد که بدنه آن برق دار شود (به همین دلیل باید سیستم ارتینگ محل نصب به خوبی طراحی شده باشد) و نیز نفوذ آب سبب اتصالی در مدار تغذیه پروژکتور می شود که احتمالا درایور را می سوزاند یا به ال ای ی ها آسیب می رساند.
   کم ترین خسارت احتمالی هم ایجاد میعان آب روی سطح داخلی شیشه است که پخش نور خروجی پروژکتور را مختل می کند.
   وظیفه آب بندی پروژکتور با بدنه یا LED Projector case می باشد. بدنه پروژکتور باید ضد آب باشد. درجه IP (استاندارد جهانی تشخیص مقاومت در برابر آب و گرد و غبار) برای پروژکتور باید به میزان IP65 برسد. علاوه بر بدنه پروژکتور، کابل خروجی پروژکتور هم باید توسط نوار آپارات و چسب آب بندی شده باشد تا هیچ راهی برای نفوذ آب در آن وجود نداشته باشد.

   انواع پروژکتور

   تمامی پروژکتورها با توجه به نوع لامپشان نام گذاری می شوند و از نظر بدنه و شکل ظاهری تفاوت چندانی با هم ندارند. در پروژکتور متال هالید، لامپ متال هالید به کار رفته و درپروژکتورهای بخار سدیم، از بخار جیوه استفاده می شود و پروژکتورهای کم مصرف و ال ای دی نیز همگی از لامپ هم نام خود استفاده می کنند.

   پروژکتور ال ای دی

   پروژکتور ال ای دی یک ابزار نورپردازی پربازده است. LED مخفف کلمه Light Emitting Diode است. در این نوع تکنولوژی از دیودهای ساطع کنند نور (LED) جهت تولید نور در رنگ های گوناگون استفاده می گردد. مهمترین کاربرد پروژکتور LED روشنایی محیط ، نورپردازی نمای ساختمان و … می باشد. تکنولوژی LED سبب مصرف برق بسیار کمتر و طول عمر بسیار بیشتر محصول نهایی می گردد. کاربردی ترین و شناخته شده ترین نوع پروژکتور ال ای دی پروژکتور COB و پروژکتورSMD هستند.

   پروژکتور ال ای دی COB

   عبارت COB مخفف Chips On Board به معنی تراشه ها بر روی یک بورد یا تخته است. این مدل از پروژکتور ال ای دی، همه نور را در یک منطقه محدود و کوچک تولید کرده و دارای چیپپ یه تکه می باشد.
   • پروژکتور COB لنزدار برای پرتاب نور به میزان زیادتر یا زاویه نور پایینتر
   • پروژکتور COB بدون لنز با سه عدد چیپ به منظور تولید نور بیشتر
   • پروژکتور COB با دو عدد چیپ به منظور تولید نور زیاد

   پرژکتور SMD

   کلمه SMD مخفف عبارت Surface Mounted Device به معنی وسیله ای که در سطح اون قطعاتی نصب شده است. قطعات اس ام دی بسیار ریز بوده که در این مدل از پروژکتورها، برخلاف قطعات DIP برپایه لحیم کاری بدون استفاده از سوراخ بر روی بورد قرار می گیرند.
   از نظر ظاهری، این دو پروژکتور بسیار به هم شبیه هستند. در COB معمولاً از تراشه های 50 وات استفاده میشود. مدل SMD ارزان تر بوده اما مدل COB زاویه نور کم و پرتاب نور زیاد دارد.

   لایت بار یا پروژکتور آفرود

   لایت بار یا پروژکتور آفرود نوع خاصی از پروژکتورهای LED هستند که به منظور نصب بر روی انواع خودروها طراحی شده اند. هدف از نصب اینگونه پروژکتورها بر روی ماشین روشن کردن فواصل دور که معمولا نور پایین یا بالای خودروها توانایی آن را ندارند می باشد.
   با این حال لایت بار ها در اندازه ها و توان های متنوع جهت روشنایی فواصل دور یا نزدیک طراحی و تولید شده اند. این گونه پروژکتورها گزینه مناسبی جهت دوستداران برنامه های آفرود، کویرنوردی، جنگل پیمایی و کمپینگ می باشد.

   پرژکتور ال ای دی قابل حمل

   پروژکتور ال ای دی قابل حمل دارای آی پی مناسب و طول عمر بالا و ضدآب مناسب شرایط خاص است برای مثال در محیط هایی مثل چاه فاضلاب مناسب است چراکه نور این پروژکتورها نباید حتی لحظه ای در آن شرایط قطع شود ( احتمال غرق شدگی). باطری هایی که به پروژکتورها اضافه می شوند از نوع باطری های گوشی موبایل با حداکثر طول عمر، کیفیت و امنیت هستند.

   پروژکتور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله