COB 30W WW 1919 XY 220V
  COB 30W WW 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۹۶,۶۰۰ تومان
  COB 30W W 1919 XY 220V
  COB 30W W 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۹۶,۶۰۰ تومان
  COB 25W WW 1919 XY 220V
  COB 25W WW 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۸۰,۵۰۰ تومان
  COB 25W W 1919 XY 220V
  COB 25W W 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۸۰,۵۰۰ تومان
  COB 20W WW 1919 XY 220V
  COB 20W WW 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۶۴,۴۰۰ تومان
  COB 20W W 1919 XY 220V
  COB 20W W 1919 XY 220V ال ای دی سی او بی
  ال ای دی سی او بی
  ۶۴,۴۰۰ تومان
  COB 15W WW 1919 XY 220V
  COB 15W WW 1919 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۴۸,۳۰۰ تومان
  COB 15W W 1919 XY 220V
  COB 15W W 1919 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۴۸,۳۰۰ تومان
  COB 10W WW 1919 XY 220V
  COB 10W WW 1919 XY 220V 101002146
  ۱۰۱۰۰۲۱۴۶
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  COB 10W W 1919 XY 220V
  COB 10W W 1919 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  COB 9W WW 1414 XY 220V
  COB 9W WW 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۹۸۰ تومان
  COB 9W W 1414 XY 220V
  COB 9W W 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۹۸۰ تومان
  COB 7W WW 1414 XY 220V
  COB 7W WW 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۲,۵۴۰ تومان
  COB 7W W 1414 XY 220V
  COB 7W W 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۲,۵۴۰ تومان
  COB 5W WW 1414 XY 220V
  COB 5W WW 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۶,۱۰۰ تومان
  COB 5W W 1414 JX 220V
  COB 5W W 1414 JX 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۶,۱۰۰ تومان
  COB 3W WW 1414 JX 220V
  COB 3W WW 1414 JX 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۲,۸۸۰ تومان
  COB 3W W 1414 XY 220V
  COB 3W W 1414 XY 220V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۱۲,۸۸۰ تومان
  COB 15W WW 1919 XY
  COB 15W WW 1919 XY ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۹۸۰ تومان
  COB 15W W 1919 XY
  COB 15W W 1919 XY ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۹۸۰ تومان
  COB 10W W 1919
  COB 10W W 1919 ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  COB 30W W 43-66MM 6B10C
  COB 30W W 43-66MM 6B10C ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۱,۱۸۰ تومان
  COB 20W WW 2828 XY 32-36V
  COB 20W WW 2828 XY 32-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۴۵,۰۸۰ تومان
  COB 20W W 2828 XY 32-36V
  COB 20W W 2828 XY 32-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۴۵,۰۸۰ تومان
  COB 15W WW 1202-2225
  COB 15W WW 1202-2225 ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۳۲,۲۰۰ تومان
  COB 15W W 1414 XY 39-42V
  COB 15W W 1414 XY 39-42V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۹۸۰ تومان
  COB 30W WW 76F60 30-36V
  COB 30W WW 76F60 30-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۱,۱۸۰ تومان
  COB 30W W 60F43 30-36V
  COB 30W W 60F43 30-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۱,۱۸۰ تومان
  COB 30W W 76F60 30-36V
  COB 30W W 76F60 30-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۱,۱۸۰ تومان
  COB 30W WW 60F43 30-33V
  COB 30W WW 60F43 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۱,۱۸۰ تومان
  COB 30W WW 2828 32-36V
  COB 30W WW 2828 32-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۱,۱۸۰ تومان
  COB 30W W 2828 32-36V
  COB 30W W 2828 32-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶۱,۱۸۰ تومان
  COB 12W WW 1414 39-42V
  COB 12W WW 1414 39-42V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۲,۵۴۰ تومان
  COB 10W W 60F42 XY 30-33V
  COB 10W W 60F42 XY 30-33V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۹۸۰ تومان
  COB 10W WW 49F42 XY 32-36V
  COB 10W WW 49F42 XY 32-36V ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۲۸,۹۸۰ تومان
  COB 3W W-WW 2820
  COB 3W W-WW 2820 ال ای دی cob
  ال ای دی cob
  ۶,۴۴۰ تومان
   ال ای دی LED COB
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده